อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาทอง
ราคานำ้มัน
ราคาหุ้น