อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประจำวันที่ 22 มกราคม 2560

ราคาทอง
ราคานำ้มัน
ราคาหุ้น