อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประจำวันที่ 23 เมษายน 2560

ราคาทอง
ราคานำ้มัน
ราคาหุ้น