วันมาฆบูชา ! นิด้าโพลเผย คนไทย 67.64% ไม่รู้จักความสำคัญ

วันมาฆบูชา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1,239 ตัวอย่าง ถึงเรื่อง “วันมาฆบูชา และศาสนากับชาวพุทธ” เกี่ยวกับการรับทราบถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 — 21 กุมภาพันธ์ 2556 พบว่า

วันมาฆะบูชา

ร้อยละ 67.64 ไม่ทราบว่าวันมาฆบูชามีเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนาอย่างไร
ร้อยละ 32.36 ระบุว่าทราบว่าเป็นวันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” เป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ”เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของชาวพุทธกับคำกล่าวที่ว่าทุกวันนี้คนไทยค่อนข้างจะห่างไกลจากศาสนาและการปฏิบัติธรรม พบว่า
ร้อยละ 78.93 ต่างเห็นด้วย เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดทำบุญ เพราะมุ่งเน้นกับการทำงาน เด็กเยาวชนรุ่นหลังติดเทคโนโลยีและวัตถุนิยม และในสังคมก็มีการก่ออาชญากรรมให้เห็นกันเป็นประจำ อีกทั้งยังมีข่าวพระประพฤติตนไม่เหมาะสม
ร้อยละ 21.07 ไม่เห็นด้วย เพราะยังมีการเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญๆ ทางศาสนาให้เห็นอยู่ คิดว่าน่าจะเป็นบางคนที่อาจจะไม่มีเวลาไปเข้าวัดทำบุญ และศาสนาก็ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ

ทั้งนี้เมื่อจำแนกวิเคราะห์ตามอายุพบว่าผู้ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีสัดส่วนที่ทราบถึงความสำคัญของวันมาฆบูชามากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ

Mthai News

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติวันมาฆบูชา

ประวัติวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา “วันจาตุรงคสันนิบาต” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 3 หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค่ำกลางเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคม …

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง