โคตรเก่ง!! เด็กไทยคว้า 44 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ

นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของไทย ระดับละ 16 คน รวม 32 คน ร่วมการแข่งขันการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ International? Mathematics Competition 2010 (IMC) 25-30 ก.ค. ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ผลปรากฏว่านักเรียนทั้งหมดกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 44 เหรียญรางวัล ประกอบด้วย 10 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง และ 4 เหรียญชมเชย? และยังได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมรองอันดับหนึ่ง มีประเทศเข้าร่วม 17 ประเทศ? 68? ทีม? 272? คน ทั้งนี้ จะกลับถึงไทย โดยสายการบินเอเชียน่า เที่ยวบินที่ OZ 743 เวลา 23.45 น. ของวันที่ 30 ก.ค.53 นี้

ข่าวจาก MCOT

——————————————————————-

ระดับประถมศึกษา
1 เหรียญทอง ได้แก่
-ด.ช.กฤษฏ์? บุญศิริเศรษฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย? (ฝ่ายประถม)

7 เหรียญเงิน ได้แก่
-ด.ญ.รัญณิชา แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
-ด.ช.ชวินธร? สิริพิพัฒน์วรคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
-ด.ช.ภาสพล อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จ.สกลนคร
-ด.ช.ศุภณัฐ มีสวัสดิ์ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร
-ด.ช.ศรุต? โกมลกิตติวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
-ด.ช.ธนากร? เลิศนิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
-และด.ญ.ชวรัตน์? ขำวีระ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

6 เหรียญทองแดง ได้แก่
-ด.ช.เชษฐ์พงศ์ภัช? บูรณศิลป์ และ ด.ช.ภาสพงศ์? ปิ่นเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
-ด.ช.อธิวัฒน์ ธูปทอง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯ
-ด.ญ.สุรัสดา? กิระวิทยา โรงเรียนราชวินิต? กรุงเทพฯ
-ด.ญ.จุฑามาศ? เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
-และด.ช.ธนภัทร? ประกายรุ้งทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่
-ด.ญ.ชุติกาญจน์? สวยยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา
-และด.ญ.ศศิขวัญ วันสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ประเภททีม ได้ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่
– ทีม เอ? ด.ญ.รัญณิชา? แสงศิริวุฒิ ด.ช.ชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ? ด.ช.เชษฐ์พงศ์ภัช? บูรณศิลป์ และ ด.ช.ภาสพงศ์? ปิ่นเจริญ
-และทีม บี ได้แก่ ด.ช.ภาสพล อุฬารกุล ด.ช.ศุภณัฐ? มีสวัสดิ์ ด.ช.กฤษฏ์? บุญศิริเศรษฐ และด.ช.อธิวัฒน์ ธูปทอง

ส่วนประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5 เหรียญทอง ได้แก่
-ด.ช.จิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์? ด.ช.วีรชัย?? นีรนาทวงศ์? และด.ช.ปวีณ? ปิติมานะอารี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
-ด.ช.กฤตกร?? กานติกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
-และด.ช.กรวัฒน์? พฤกษานุศักดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา

2 เหรียญเงิน ได้แก่
-นายณัฐชนน?? สวยสม? โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
-และด.ช.ธนัท โกมลสิริภักดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

7 เหรียญทองแดง ได้แก่
-ด.ช.วรมนต ยมจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
-ด.ญ.ศุภสุตา วงศ์ดามา โรงเรียนสตรีวิทยา
-ด.ญ.อติกานต์?? โสมาภา? โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
-ด.ช.ธีรวัฒน์?? ลิ่มลังการณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
-ด.ช.พีระสิทธิ์? แซ่ลิ้ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
– ด.ญ.พิริยากร?? พิริยะธรรมวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
– และด.ช.ธนกร? เอื้อบุญส่ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่
-ด.ช.ต่อพงศ์?? นิชยานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
-และด.ช.วริทธิ์?? จินตนาโชติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประเภททีม? ได้ 2 เหรียญทอง ได้แก่
-ทีม เอ ด.ช.จิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์?? ด.ช.วีรชัย?? นีรนาทวงศ์? นายณัฐชนน? สวยสม? และด.ชกฤตกร? กานติกูล
-และทีม บี ได้แก่ ด.ช.ปวีณ? ปิติมานะอารี ด.ช.ธนัท โกมลสิริภักดี ด.ช.วรมนต ยมจินดา และด.ญ.ศุภสุตา วงศ์ดามา

1 เหรียญทองแดง ได้แก่
-ทีม ดี? ด.ญ.พิริยากร? พิริยะธรรมวงศ์? ด.ช.วริทธิ์?? จินตนาโชติ ด.ช.กรวัฒน์? พฤกษานุศักดิ์ และด.ช.ธนกร เอื้อบุญส่ง

และประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 เหรียญทอง? 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai News

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง