เลือกตั้งล่วงหน้า 2554 และ เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องทำอย่างไร? ที่นี่มีคำตอบ

เลือกตั้งล่วงหน้า 2554 และ เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องทำอย่างไร? ที่นี่มีคำตอบ

สำหรับการเลือกตั้ง 2554 นี้ จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ซึ่งหากท่านใดติดธุระ หรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันดังกล่าวได้ ท่านสามารถไปลงคะแนน เลือกตั้งล่วงหน้าได้

โดยการเลือกตั้งล่วงหน้า แบ่งเป็น 2 แบบ คือ เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

แบบที่ 1 การเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้าน ที่ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันเลือกตั้ง ก็สามารถไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยต้องยื่นคำขอลงทะเบียนนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ถามวันเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอ และ ที่ทำการทะเบียนท้องถิ่น โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตของ กทม. นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล

วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง
- คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1) คลิ๊ก!!
- คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก. 1/1) คลิ๊ก!!

——————————————————————————————————

แบบที่ 2 การเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัด

ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับที่ผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่) ไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2554 สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วโดยไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนน ก็สามารถไปขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย

การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
วันเลือกตั้งล่วงหน้า : วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00-15.00 น.
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า  : ณ ที่เลือกตั้งกลางของแต่ละจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีทุกสำนักงานเขต

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด
- คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)  ขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ข้างล่าง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หมายเหตุ สามารถยื่นรวมกันเป็นกลุ่มได้ โดยใช้คำแบบ ส.ส.42ก หรือทำเป็นหนังสือที่มี ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 90 วัน

วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด
ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตของ กทม. นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล โดยมีวิธีการยื่น 3 ทาง คือ
- ยื่นด้วยตนเอง
- ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน
- ส่งทางไปรษณีย์ (ดูตราประทับต้นทางเป็นสำคัญ)

ระยะเวลาในการลงทะเบียน
วันที่ 19 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2554

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เลือกตั้งล่วงหน้า
- คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42) คลิ๊ก!!
- คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม – แบบ ส.ส. 42 ก.) คลิ๊ก!!

——————————————————————————————————

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล และกรณีที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่มีการเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น/สำนักบริหารแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน (ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2554)

วิธีการยื่นคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มี 4 วิธี คือ
- ยื่นด้วยตนเอง
- ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน
- ส่งทางไปรษณีย์ (ดูตราประทับต้นทางเป็นสำคัญ)
- ส่งทางโทรสาร

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ได้แก่
- คำร้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชฑูต/สถานกงศุลใหญ่/สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น/สำนักบริหารแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน หรือ Download จากเว็บไซด์ของกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ www.consular.go.th หรือ Download แบบฟอร์ม ด้านล่าง

เอกสารหรรือสำเนาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- หนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
- บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งรับรองสำเนาเอกสาร

วันลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ระหว่างวันที่ 12 – 26 มิถุนยาน 2554  ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลหรือลงคะแนนทางไปรษณีย์นั้น ตามที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลกำหนด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
- แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร คลิ๊ก!!

 

Mthai news

เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กกต.

 : , ,
อ่านแล้ว : 2148 ครั้ง
ติดต่อทีมข่าว : news@mthai.com
ข่าวด่วนถึงมือคุณ MThai SMS News ทันทุกเหตุการณ์ ไม่พลาดทุกข่าวร้อน
สนใจรับข่าว AIS กด *482590800 แล้วโทรออก True และ DTAC กด *4825908 แล้วโทรออก
ติดตาม ! ข่าวด่วน ข่าวดัง กระแสข่าวฮิต บน Facebook คลิกเลยที่นี่
แสดงความคิดเห็น

ล่าสุด! ระบบ Comment สามารถใส่ #hashtag ได้แล้วนะจ๊ะ

:

MThai Buster

MThai Buster (รีรัน) ประจำวันที่ 23ก.ค.

About Me

คลิปข่าว

หักปากกาหมอปลาย ทำนายผิด หลังเลยวันมาแล้วสึนามิยังไม่เกิด
หักปากกาหมอปลาย ทำนายผิด หลังเลยวันมาแล้วสึนามิยังไม่เกิด สมาชิกเฟซบุ๊คความจำดี ท้วงคำทำนาย หมอปลาย
เอาอีกแล้ว! คลิปนักศึกษาสาวเต้นยั่ว โชว์ของลับในห้องน้ำ
เอาอีกแล้ว! คลิปนักศึกษาสาวเต้นยั่ว โชว์ของลับในห้องน้ำ ขณะที่ชาวเน็ตจี้สถาบันการศึกษาตรวจสอบ
ชื่นมื่นวันเกิดทักษิณ เจ้าตัวบอกอยากเห็นคนไทยสามัคคี ปรองดอง
ชื่นมื่นวันเกิดทักษิณ เจ้าตัวบอกอยากเห็นคนไทยสามัคคี ปรองดอง ขณะที่ ยิ่งลักษณ์ น้ำตาคลอ ร่วมงานวันเกิด ทักษิณ
แม่สุดโหด ตบกระชากหัวลูก กลางร้านทำผม
แม่สุดโหด ตบกระชากหัวลูก กลางร้านทำผม เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ แพร่คลิป แม่สาวชาวจีนตบกระชากหัวลูกของตัวเอง ในร้านทำผม
สนใจโฆษณา ติดต่อ 02-502-0700 ต่อ 7622 sme.ad@mono.co.th