‘คมนาคม’ ออกโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค

กระทรวงคมนาคม ออกโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน

701283-01

นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุก โดยระบุว่า ที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการศึกษาความเป็นไปได้ และรูปแบบการบริหารสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ซึ่งระบุตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า รองรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จำนวน 17 แห่ง โดยแบ่งระยะเวลาการพัฒนาสถานีฯ 4 ระยะ

ทั้งนี้ ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกัน ของหน่วยงานภายในกระทรวงฯ โดยคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ เช่น อาคารรวบรวมและกระจายสินค้า คลังสินค้า และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกับระบบราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุก รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

 

ที่มา : INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง