ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ภายใน ต.ค.นี้

ธ.ก.ส. พร้อม ‘จ่ายเงินชาวนา’ ไร่ละ 1,000 บาท มั่นใจถึงมือเกษตรกรภายในเดือนตุลาคม นี้

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 โดยจากการหารือร่วมระหว่าง 6 หน่วยงาน สามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนดำเนินการ ในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินมาตรการ

2015

และการกำกับดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตได้ตามกรอบวิธีปฏิบัติภายใน 47 วัน หรือภายในเดือนตุลาคมนี้แน่นอน โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 2559 และภาคใต้ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2559 และเป็นเกษตรกรตามมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 เป็นเจ้าของนาและทำนาเอง ต้องมีเอกสารสิทธิ์ กรณีเช่านาต้องมีสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการเช่า

ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องเลือกใช้สิทธิ์เข้าร่วมในโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 หรือโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนา ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ การทำนาหญ้า และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น โครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น

สำหรับขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์และการรับรองสิทธิ์ ประกอบไปด้วย 1.เกษตรกรจัดทำหนังสือแสดงความประสงค์และรับรองตนเองตามแบบที่กำหนดต่อคณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน 2.ให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อยืนยันหรือรับรองการเป็นเกษตรกรและจำนวนแปลงที่ดิน

โดย คณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน 3.คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ตรวจสอบข้อมูล ผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และจัดส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ และ 4. ธ.ก.ส. นำรายชื่อบันทึกในระบบและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกร โดยเกษตรกรต้องดำเนินการเพาะปลูกข้าวตามที่รับรองไว้ หากไม่ดำเนินการต้องคืนเงินที่ได้รับไว้ในโครงการฯ ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรไม่คืนเงินที่ได้รับไว้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ที่มา  INN

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง