เร่งศึกษานโยบาย ‘ยืดอายุเกษียณ’ สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ

กระทรวงแรงงานเล็งศึกษานโยบาย ‘ยืดอายุเกษียณ’ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงที่จะมีเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงนโยบายการรองรับสังคมผู้สูงอายุในส่วนของกระทรวงแรงงาน ว่า แผนกลยุทธ์การทำงานของผู้สูงอายุซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและขยายโอกาสด้านอาชีพของผู้สูงอายุมี 5 ด้าน คือ

14605366721460536730m

1.การกระจายงานสู่บ้าน/ชุมชน 2.การขยายอายุการเกษียณราชการ ซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับไปศึกษาต่อว่าสามารถทำได้ หรือไม่ 3.การส่งเสริมให้จ้างงานต่อเนื่องในภาคเอกชน ในสาขาอาชีพที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ ตำแหน่งที่ขาดแคลน 4.ส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุในกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ประสบการณ์การทำงานและทักษะความสามารถ และ 5.สร้างฐานข้อมูล

โดยการสำรวจความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ต้องการทำงาน เพื่อจัดทำเป็นตลาดแรงงานผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงแรงงานจะเริ่มดำเนินโครงการ Brain Bank ภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานที่มีความต้องการจ้างผู้สูงอายุ ที่อายุมากกว่า 60 ปี และรวบรวมข้อมูลของผู้สูงอายุที่ต้องการทำงาน ถึงความสามารถ ประสบการณ์

โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมููลจากนายจ้าง และขณะนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างร่างแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสังคมผู้สูง อายุนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ(กผส.)

ขอบคุณ มติชน

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง