พระบรมฯ เสด็จพระราชพิธี พืชมงคล พระโคกินเหล้า ทำศก.รุ่งเรือง

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ บริเวณท้องสนามหลวง ประชาชนรอเฝ้ารับเสด็จ ขณะที่พระโคเพิ่ม พระโคพูน เสี่ยงทายกินข้าว-งา-เหล้า ทำนายข้าวน้ำบริบรูณ์ คมนาคมสะดวกค้าขายรุ่งเรือง 

เมื่อเวลาประมาณ 08.39 น. ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2559

วันพืชมงคล, แรกนาขวัญ

โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บรรดาคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท

ซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร และเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เทพีคู่หาบทอง 2559 ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา นักวิชาการเงินและยัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพือเกษตรกรรม

และ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมชลประทาน , เทพีคู่หาบเงิน 2559 ได้แก่ นางสาวนันทินี ทองคงเหย้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และ นางสาวฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และพระโคที่ใช้ในพระราชพิธี ได้แก่พระโคเพิ่ม พระโคพูน สำรองได้แก่พระโคพอ พระโคเพียง

วันพืชมงคล, แรกนาขวัญ

สำหรับการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า จากพระโค ปรากฏว่าพระโค กิน ข้าว ข้าวโพด ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี, กินงา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, กินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดม สมบูรณ์, กินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ด้านพระยาแรกนา เสี่ยงทายผ้า พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง