รายงานล่าสุด สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย อาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจําวันวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา12.๐๐ น.

cats
1. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี
– ไม่มี
2. ธรณีพิบัติภัยภายในประเทศ รอบ ๒๔ ชั่วโมง
2.1 ดินถล่ม น้ําปาไหลหลาก ่ ดินไหล หินร่วง รอยแยก และหลุมยบุ
– ไม่มี
2.2 แผ่นดินไหว
– ไม่มี
3. ธรณีพิบัติภัยทั่วโลก รอบ ๒๔ ชั่วโมง ที่มีผลกระทบรุนแรง (ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิหลุมยุบและอื่นๆ)
– ไม่มี
4. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี
– เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ําฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก
จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก
5. แนวทางการบริหารกรณีสถานการณ์ปกติ
• กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
เพื่อให้พร้อมสําหรับการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลด้านการบริหารจัดการพิบัติภัยของแต่ละหน่วยงาน
และเป็นการช่วยบรรเทาและลดผลกระทบจากพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกทาง
หนึ่ง
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
• แจ้งข้อมูล/ข่าวสาร/รายงาน อย่างสม่ําเสมอ

 

ข้อมูลสนับสนุนที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามและเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่ม ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย มีดังนี้

• สภาพอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) – มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ประเทศไทย ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ อนึ่ง สําหรับพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆ มีแนวโน้ม จะเคลื่อนเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิ.ย. ๕๙ – ปริมาณน้ําฝนสูงสุดวัดได้ที่อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๖๑.๗ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

• พื้นที่คาดการณ์ปริมาณน้ําฝนที่อาจก่อให้เกิดดินถล่มล่วงหน้า ๓ วัน จากแบบจําลองพื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มแบบพลวัต (AP Model) สําหรับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย – ไม่มี หมายเหตุAP Model เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของปริมาณน้ําฝนสะสมและเหตุการณ์ดินถล่มในอดีตนํามาสร้าง เกณฑ์น้ําฝนสะสมวิกฤตสําหรับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณน้ําฝนล่วงหน้า ๗๒ ชั่วโมงโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ได้นํามาวิเคราะห์ด้วยแบบจําลอง AP Model เพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่จะติดตาม/ เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่มล่วงหน้า

• ปริมาณน้ําฝนจากเครื่องวัดอัตโนมัติในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ที่วัดได้มากกว่า ๕๐ มม. – ไม่มีปรมาณน ิ ้ําฝนถึงเกณฑ์การเฝ้าระวังเบื้องต้นของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

 

ขอบคุณข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง