ผู้ป่วยไต ได้เฮ!! นายกฯ งัด ม.44 ให้สิทธิรักษาฟรี

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ‘พล.อ.ประยุทธ์’ หลังใช้ ม.44 แก้ปัญหาโรงพยาบาล-ให้สิทธิผู้ป่วยไตรักษาฟรีสำหรับการบริการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านช่องท้อง

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว รวม 4 ฉบับ ในจำนวนนี้มี 1 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 37/2559 เป็นเรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โรคไต

โดยระบุว่า ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการติดขัดเรื่องกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเหตุขัดข้องบางประการ ในเรื่องการใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย จึงออกคำสั่งให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อผู้รับบริการ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการโดยหน่วยงานหรือองค์กร, ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการบำบัดทดแทนไต ด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้อง นอกจากนี้ยังรวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้นจากการจัดบริการสาธารณสุข ค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจาก การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้คำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนกว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพจะได้แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนค่าใช้จ่ายนี้ มีผลบังคับใช้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง