รัฐบาลดีเดย์ 15 ก.ค. – 15 ส.ค. 59 เปิดลงทะเบียนคนจน

คลังเตรียม เปิดลงทะเบียนคนจน  15 ก.ค. – 15 ส.ค. นี้  แต่มีเงื่อนไข ผู้ใช้สิทธิ์ต้องอายุ18 ขึ้นไป ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนต่อปี และต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ หนี้สินและทรัพย์สินให้ทราบ

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (13 ก.ค. 59) นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)

ลงทะเบียนคนจน, รัฐบาล, กระทรวงการคลัง

เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสม ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ว่า รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยร่วมลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. ถึง 15 ส.ค. นี้

โดยผู้ที่ลงทะเบียนต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ หนี้สินและทรัพย์สินให้รัฐบาลทราบ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป ซึ่งวิธีการลงทะเบียนสามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

1: กรอกแบบลงทะเบียน ณ ธนาคาร โดยให้ดำเนินการดังนี้

1) ยื่นบัตรประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร
2) รับแบบลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร แล้วกรอกแบบลงทะเบียนพร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
3) เจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้เอกสาร (เป็นหางตั๋วแผ่นเล็ก ๆ) ให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียน

และที่ 2: การกรอกแบบลงทะเบียนจากสถานที่อื่น แล้วจึงนำมายื่นที่ธนาคาร ให้ดำเนินการดังนี้

1) ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2) กรอกแบบลงทะเบียนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

3) ติดต่อที่สาขาของธนาคาร โดยยื่นบัตรประชาชนพร้อมทั้งแบบลงทะเบียนตามข้อ 2) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร

4) เจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้เอกสาร (เป็นหางตั๋วแผ่นเล็ก ๆ) ให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียน

6. การตรวจสอบผลการลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร แล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตน โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ทราบว่า ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่

7. การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อย: รัฐบาลจะบูรณาการฐานข้อมูลแล้วนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541
1.3 ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทในปี 2558

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน เช่น รายได้ การถือครองทรัพย์สิน หนี้สินที่คงค้าง เป็นต้น เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำสวัสดิการของรัฐ

2. ช่วงเวลาในการลงทะเบียน: ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

3. หลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน: บัตรประจำตัวประชาชน

4. สถานที่ลงทะเบียน: สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยลงทะเบียนที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง