เตือน!! 30 ก.ย.นี้ วันสุดท้าย ลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด แนะแม่ยากจนอย่าลืม!!

คุณแม่ฐานะยากจนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ ลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด หลังจะหมดเขต  30 ก.ย.นี้  

ความคืบหน้าจากกรณีที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากเดิมที่กำหนดให้จ่ายเงินตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนอายุครบ 1 ปี จำนวนหัวละ 400 บาทต่อเดือน ขยายเป็นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี พร้อมทั้งเพิ่มวงเงินเป็น 600 บาทต่อเดือน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พณ.) ได้ยื่นเสนอในที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 ที่ผ่านมา โดยเด็กที่จะรับสิทธิ์ดังกล่าวต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย.59 นั้น

เงินเด็กแรกเกิด, ทารก

วันนี้ (15 ส.ค. 59) เพื่อเป็นการย้ำความจำไม่ให้คุณแม่ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนพลาดโอกาสในการรับสิทธิ ทางทีมข่าว MThai จึงขอเตือนอีกครั้งด้วยการเสนอข่าวว่า ภายในเดือนกันยายน หรือ 30 ก.ย.นี้ จะเป็นวันสุดท้ายในการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิตามโครงการของรัฐ

ที่ต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ นำเงินส่วนนี้ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกๆ เพื่อทำให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ เข้าถึงบริการทางสาธารณสุข สามารถส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่นๆ ได้

โดยคุณแม่ที่มีความประสงค์จะขอลงทะเบียนสามารถไปได้ที่องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ และที่สำนักงานเขตใน กทม.กรณีที่ลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดให้ยื่นเรื่องที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด

ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คือ

เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
พ่อแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย
มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือน
ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่
ไม่ได้รับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม

สำหรับเอกสารในการลงทะเบียน ประกอบด้วย

แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่
สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ
กรณีแม่เป็นบุคคลต่างด้าว ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้พ่อสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนได้

หรือหากอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สามารถติดต่อได้ที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณภาพจาก mothersdigest.in.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง