ราชกิจจาฯ ประกาศ ยึดและอายัดทรัพย์ ‘บรรยินกับพวก’ ชั่วคราว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยึดและอายัดทรัพย์ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก ไว้ชั่วคราว จํานวน 2 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน ตั้งแต่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา

57-5

วันนี้ (17 ส.ค. 59) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยเลขาธิการ ปปง. ได้ใช้อํานาจตามมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทําผิดของ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก ไว้ชั่วคราว จํานวน 2 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น และไม่อาจดําเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดําเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล  ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจํานวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สำนักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ที่มา : เดลินิวส์

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง