โปรดเกล้าฯ พล.ต.หญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นพล.ท.หญิง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา” เป็น “พลโทหญิง”

ประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ

123333
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา
เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) เป็น นายทหารปฏิบัติการพิเศษสํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ
ในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ หน้า ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๖ ข ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ พลโทหญิง ให้แก่ พลตรีหญิง สุทิดา
วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง