ประยุทธ์ ใช้ ม.44 โยกอธิบดีประมง-ตั้ง ‘อดิศร’ ทำหน้าที่แทน

“พล.อ.ประยุทธ์” ใช้ ม.44 โยกอธิบดีกรมประมง ไปเป็นผู้ตรวจสำนักนายกฯ พร้อมตั้ง “อดิศร” ขึ้นทำหน้าที่แทน มีผลทันที

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดว่า เพื่อให้การปฏิรูปการบริหารราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

มาตรา44, อธิบดีกรมประมง, วิมล จันทรโรทัย
วิมล จันทรโรทัย

 

โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งให้ นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ขาดจากตําแหน่งหน้าที่ และอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อย้าย หรือโอนไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ

ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 และให้ นายอดิศร พร้อมเทพ พ้นจากตําแหน่ง รองอธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พุทธศักราช 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข่าวจาก INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง