ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนด 7 ส.ค.เป็นวันออกเสียงประชามติ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยระบุว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 39/1 กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ กําหนดวันออกเสียงประชามติ ซึ่งต้องไม่เร็วกว่า 90 วัน แต่ไม่ช้ากว่า 120 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งคําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา

โดยวันออกเสียงประชามตินั้น ต้องกระทําในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ในการนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีมติ เสนอประเด็นอื่นไม่เกินหนึ่งประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพร้อมในคราวเดียวกันด้วย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39/1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกําหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ, ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
นายศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

693459-02

 

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง