‘บิ๊กตู่’ ใช้ ม.44 ให้อำนาจ ‘ผบ.ตร.’ แต่งตั้งตำรวจ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้ ม.44 ให้อำนาจ ผบ.ตร. แต่งตั้งข้าราชการตำรวจได้

วันนี้ 26 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2559 เรื่อง การปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จากสถานการณ์การกระทําความผิดและอาชญากรรมในปัจจุบัน ส่งผลต่อปริมาณงานและภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทําให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ต้องกําหนดหรือปรับระดับตําแหน่งให้สอดคล้องกับปริมาณงานและคุณภาพของงานในสถานีตํารวจ

182297

นอกจากนี้ ยังมีจํานวนข้าราชการตํารวจที่มีความอาวุโสผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถอยู่ในส่วนราชการต่างๆ ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้านอํานวยความยุติธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้เป็นที่ไว้วางใจ และเชื่อถือศรัทธาของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และกระบวนการยุติธรรม

จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยให้ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นผู้สั่งแต่งตั้งข้าราชการตํารวจตามมาตรา 54

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง