โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย ‘ผู้พิพากษา’ กว่า 1 พันราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย “ผู้พิพากษา” จำนวน 1,014 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หน้า ๕ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๑,๐๑๔ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

57-5

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

อ่านรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่ >>>>

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง