ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช.ปลด ‘ชาญณรงค์’ ผอ.สมศ.

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช.ปลด ‘ชาญณรงค์’ ผอ.สมศ. ชี้ เพื่อพัฒนาการประเมินผลการจัดการศึกษา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ออกประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 23/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ให้ นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสมศ. ระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว

111

โดยให้นายคมศร วงษ์รักษา รองผู้อำนวยการสมศ. รักษาราชการแทน จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา พร้อมให้เหตุผลว่า เพื่อให้การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก และการประเมินผลการจัดการศึกษาอันเป็นกลไกสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย และหลักการตามที่กำหนด  จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระงับการปฎิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ข้อ 2 .ให้นายคมศร วงษ์รักษา รองผู้อำนวยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จนกว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ข้อ 3 คำสั่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ลงคำสั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559

 

MThai News

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง