บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ให้ ‘พล.ต.อ.ชัยยะ’ นั่ง เลขาฯ ปปง.

พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ใช้ ม. 44 ให้ “พล.ต.อ.ชัยยะ” พ้นจาก จเรตำรวจแห่งชาติ ไปนั่ง เลขาฯ ปปง.

วันนี้ 17 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามที่ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ้นจากตำแหน่งเพราะครบวาระตามกฎหมาย การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ยังไม่ได้กำหนดจะต้องใช้เวลาอีกยาวนาน

699375-02

ในขณะที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีภารกิจที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การประเมินตามวงรอบ และการเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล พ้นจากตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ สํานักงานตำรวจแห่งชาติ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยไม่ต้องสรรหา

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง