ถอดยศ ‘พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ’ เหตุผิดวินัยทหารประพฤติชั่วร้ายแรง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศถอดยศ ‘พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ’ เหตุทำผิดวินัยทหาร และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

640x390_699504_1464093915

วันที่ 24 พ.ค. 59 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร โดยมีใจความว่า…

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งได้ถูกปลดออกจากราชการ และยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผิดราชสวัสดิ์และขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสํานัก ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 ประกาศ ณ วันที่  24  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/013/1.PDF

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง