ใช้มาตรา 44 ปลดล็อกบุคคลออกนอกประเทศ เว้นคนที่ติดคดี

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้ มาตรา 44 ปลดล็อกบุคคลออกนอกประเทศ เว้นคนที่ติดคดี โดยมีผล วันที่ 1 มิ.ย.

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 25/2559 เรื่อง ยกเลิกการห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ส่งเสริมความรักและความสามัคคี ของประชาชนในชาติ อันจะทําให้กระบวนการปฏิรูปประเทศสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในห้วงที่ผ่านมารัฐบาลได้รับความร่วมมือจากประชาชน โดยปฏิบัติตามมาตรการบางอย่าง ที่กําหนดขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งผลให้สถานการณ์ของประเทศโดยรวมอยู่ในสภาวะสงบ จึงสมควรยกเลิกมาตรการดังกล่าวได้

พล.อ.ประยุทธ์-จันทร์โอชา-12

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2557 เรื่อง ห้ามบุคคล เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

ข้อ 2 การยกเลิกประกาศตามข้อ 1 ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติตามคําสั่งศาล เกี่ยวกับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการให้บุคคลมารายงานตัว รวมทั้งการกําหนดวันเวลาและสถานที่รายงานตัว

ข้อ 3 บุคคลใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งดังต่อไปนี้ หากจะเดินทางออก นอกราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อน

(1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 39/2557 เรื่อง การกําหนดเงื่อนไข การปล่อยตัวของบุคคลที่มารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

(2) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 40/2557 เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขการปล่อยตัว ของบุคคลที่ถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 15 ทวิ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

(3) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง กําหนดให้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

(4) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2558

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับบุคคลที่เคยมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือ คําสั่งดังกล่าวด้วย ข้อ 4 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

MThai  News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง