ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘พ.อ.สรัศวิน โพธิทอง’ ผิดวินัยทหารร้ายแรง

พระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ “พ.อ.สรัศวิน โพธิทอง”  ผิดวินัยทหารร้ายแรง

 

วันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พ.อ.สรัศวิน โพธิทอง ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ

10-2

เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผิดราชสวัสดิ์และขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสํานัก ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501 ประกอบ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า ด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิ.ย.พ.ศ.2559

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง