‘ดร.อาทิตย์’ ชี้ไทยอยู่ในวิกฤติ ประเทศเสียโอกาส

“ดร.อาทิตย์” เผย จัดประชุมหาแนวทางปฏิรูปประเทศ หาทางออกร่วมกัน ชี้ไทยอยู่ในวิกฤติ ประเทศเสียโอกาส

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานรัฐสภาและอธิบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวในการประชุมทางวิชาการ “การจัดทำแผนรณรงค์และข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปประเทศไทย” ที่โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ ว่า ในปัจจุบันประเทศไทยนับว่าอยู่ในช่วงวิกฤติ และทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่าง ประชาชนไม่มีความสุข ประเทศเสียโอกาสในการก้าวทันนานาประเทศที่กำลังเดินไปข้างหน้า ถึงแม้ที่ผ่านมาหลายฝ่ายจะพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่ แต่ก็เหมือนยังไม่มีการเดินหน้าเท่าที่ควร

703581-01

โดยการจัดประชุมดังกล่าวนี้ มีเจตนารมณ์ เพื่อผลักดันให้มีการจัดตั้ง สมัชฌาปฏิรูปประเทศ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมได้แสดงความเห็นในการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งจะไม่มีการตำหนิหรือต่อต้านใคร หรือเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่จะต้องร่วมกันเสนอและแลกเปลี่ยนรูปแบบ และบรรยากาศของประเทศที่ต้องการเห็นและยอมรับร่วมกัน ซึ่งจะได้ฉันทามติ และทางออกของประเทศ ที่เป็นสังคมธรรมาธิปไตย โดยไม่ต้องแสวงหาความปรองดองอีก

ทั้งนี้ จากการแลกเปลี่ยนความเห็นจากทุกภาคส่วน ในที่ประชุมเห็นชอบและมีเจตนารมณ์ร่วมกันให้มีการตั้ง สมัชฌาปฏิรูปประเทศ โดยจะต้องจัดทำกลไกในการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจนในข้อเสนอ ทั้ง 11 ประเด็น

 

: INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง