ประกาศ! ใช้ ม.44 สั่งห้ามจุดพลุบั้งไฟปล่อยโคมลอย ฝ่าฝืนมีโทษ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 สั่งห้ามจุดพลุบั้งไฟปล่อยโคมลอย ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่ชุมชนและประชาชน
ราชกิจจานุเบกษา
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการเขตสําหรับกรุงเทพมหานคร หรือ นายอําเภอแห่งท้องที่ สําหรับจังหวัด

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ โดยคําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

704985-02

704985-03

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง