เอาจริง! คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาเด็กตีกัน ดึงพ่อแม่ร่วมรับผิด

หัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 แก้ปัญหา ‘นักเรียนตีกัน’ พร้อมให้ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ-คนยุยง ติดคุก 3 เดือน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม จึงอาศัยอํานาจตามความใน ม.44 ของ รธน.แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

UctXrf

ข้อ 1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจกักตัวนักเรียนและนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกายผู้อื่น หรือเตรียมการเพื่อก่อเหตุเป็นการชั่วคราวไม่เกินหกชั่วโมง เพื่อนําตัวส่งตํารวจ ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา บิดามารดา หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี

ข้อ 2 บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในความปกครอง ต้องไม่สนับสนุน หรือปล่อยปละละเลยให้เด็กก่อเหตุดังกล่าว

ข้อ 3 โรงเรียนและสถานศึกษา มีหน้าที่จัดให้มีกิจกรรม รวมทั้งกวดขันและเร่งรัดจัดทํามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อเป็นการลดปัญหาสังคมโดยเร่งด่วน

ข้อ 4 ผู้ใดกระทําการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุน ให้นักเรียนหรือนักศึกษา ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

13466148_10154448966313394_3311428280717636126_n

13466227_10154448966303394_4390097773256742164_n

 

ที่มา  INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง