สั่งเด้ง! 23ขรก.ส่อทุจริต-ผู้ว่าฯสมุทรสาครโดนด้วย

นายกฯ ใช้มาตรา 44 สั่งย้าย 23 ข้าราชการ ที่ถูกร้องเรียนทุจริต – ประพฤติมิชอบ ไปอยู่หน่วยงานอื่น พร้อมตั้ง กรรมการสอบ 30 วัน

 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 33/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสําคัญเร่งด่วนของประเทศ และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการอันเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ให้ข้าราชการซึ่งถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยให้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนหรือมีการทุจริต ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น เป็นการชั่วคราวดังนี้

71-6

1.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไปปฏิบัติราชการ ในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2.นายวาทิต สุวรรณยิ่ง อัยการจังหวัดนาทวี ไปปฏิบัติราชการในสํานักงาน อัยการสูงสุด

3. นายมาโนช รัมมะสินธุ์ รองอัยการจังหวัดนาทวี ไปปฏิบัติราชการ ในสํานักงานอัยการสูงสุด

4. นายนันทวุธ อุตสาหตัน รองอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ไปปฏิบัติราชการ ในสํานักงานอัยการสูงสุด

5.นายทรงวุฒิ โชติมา อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไปปฏิบัติราชการ ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม

6.น.ส.รัตนา พละชัย แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไปปฏิบัติราชการ ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน 7.พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.9 ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

8.พล.ต.ต. สรไกร พูลเพิ่ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการ สํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ (สตช.)

9.พล.ต.ต. กฤษกร พลีธัญญวงศ์ ผบก.ภ.จว.สงขลา ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

10.พล.ต.ต. วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผบก.น.1 ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

11. พ.ต.อ. อรรถวิทย์ สายสืบ รองผบก.น.1 ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

12.พ.ต.อ. ภาสกร กลั่นหวาน ผกก.สภ.สะเดา ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

13.พ.ต.อ. กิตติพงศ์ วิเศษสงวน ผกก.ห้วยขวาง ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

14.พ.ต.อ. สถิตย์ สังข์ประไพ ผกก.สส.บก.น.1 ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

15.พ.ต.อ. ธรากร เลิศพรเจริญ ผกก.1บก.ปคม. ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

16.พ.ต.อ. อัมรินทร์ อัมพรมหา ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

17.พ.ต.อ. กิตติภณ แก้วอัมพร ผกก.3บก.ส.2 ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

18.พ.ต.อ. ทิฆัมพร ศรีสังข์ ผกก.2บก.สส.สตม. ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

19. พ.ต.อ. อโนทัย แสงเฟือง ผกก.2บก.ตม.1 ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

20.พ.ต.ท. ศาสตร์ศักดิ์ ชัยประเสริฐ รองผกก.ป.สน.ห้วยขวาง ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 21.พ.ต.ท. ศุภภัทร สวัสดี สวป.ห้วยขวาง ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

22.พ.ต.ต. ทิพากร แก้วเปล่ง สว.สส.บก.น.1 ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

23.พ.ต.ต. นันทพล ทองน่วม สว.งานสายตรวจ1กก.สายตรวจบก.สปพ. ไปปฏิบัติราชการในศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยต้องปรากฏผลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้นั้นหรือเพื่อดําเนินการทางวินัยต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง