หัวหน้าคสช.ใช้มาตรา 44 เด้งเลขาฯ ป.ป.ส.

“พล.อ.ประยุทธ์” ใช้ ม.44 โยกย้าย ขรก. โยก “ณรงค์” พ้นเลขาฯ ป.ป.ส. ตั้ง “ศิรินทร์ยา” ทำหน้าที่แทน ดัน “วัลลภ” นั่ง ผอ.กิจการ ยธ.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 34/2559 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในกระทรวงยุติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ประยุทธ์ จันทร์โอชา, มาตรา44, ปปส,

สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

1.ให้ นายณรงค์ รัตนานุกูล พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
2.ให้ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการสํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3.ให้ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
4.ให้ นายวัลลภ นาคบัว พ้นจากตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม

โดยให้ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อมูลข่าวจาก INN ภาพจาก  Wassana Nanuam

ข่าวที่เกี่ยวข้อง