‘บิ๊กตู่’ งัด ม.44 ทวงคืนผืนป่า ‘ภูทับเบิก’

“นายกฯ” ใช้ ม.44 ทวงคืนป่า “ภูทับเบิก” ให้อำนาจผู้ว่าฯ สั่งนายทุนรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทิ้งให้หมด

 

วันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก ในท้องที่ตําบลวังบาลและตําบลบ้านเนิน อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ใจความว่า

โดยที่ปรากฏว่าพื้นที่ป่าภูทับเบิกในท้องที่อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา ชั้นที่ 1 A ชั้นที่ 1 B

และชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่สําคัญของแม่น้ําป่าสัก ถูกบุกรุก ถือครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และนําไปก่อสร้างโรงแรม สถานที่พักตากอากาศ และร้านค้าที่มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ อีกทั้งสิ่งก่อสร้างดังกล่าวยังมีความไม่มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานความปลอดภัยด้านวิศวกรรม ปิดกั้นทางไหลของน้ํา และเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน อันอาจก่อให้เกิดอุบัติภัยและความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ได้

87

จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการในการระงับ ปราบปราม และป้องกันการกระทําการที่มีผลกระทบในพื้นที่ป่าภูทับเบิก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้มีการเร่งฟื้นฟูป่าภูทับเบิกให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอาศัยอํานาจตามความในมาตรา44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

อ่านเพิ่มเติม >>> ratchakitcha

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง