คสช. สั่งระงับสรรหาคณะกรรมการ 5 องค์กรอิสระ

หัวหน้า คสช.มีคำสั่งงดเว้นการสรรหา 5 องค์กรอิสระ ตุลาการศาล รธน.- กกต.- ผู้ตรวจการแผ่นดิน-ป.ป.ช.-กรรมการสิทธิฯ จนกว่าจะได้ รธน.ใหม่ หวังให้การปฏิรูปองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (13 ก.ค. 59) เว็บไซต์ประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาประกาศคำสั่งของ คสช. ให้งดเว้นการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ 5 องค์กรอิสระ อาทิ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, กรรมการการเลือกตั้ง, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จนกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ โดยมีข้อความระบว่า

องค์กรอิสระ, ประยุทธ์ จันทร์โอชา, มาตรา44, ราชกิจจานุเบกษา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ ๔๐/๒๕๕๙ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับล่าสุด ให้งดเว้นกระบวนการสรรหาบุคลากรในองค์กรอิสระ

โดยที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่และจะได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรณีจึงยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเห็นเป็นการสมควรให้งดเว้นการสรรหาและการเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อให้การปฏิรูปองค์กรศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่าง

ข้อ ๒ ให้งดเว้นการสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จนกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับหรือจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น กระบวนการสรรหาและการเลือกผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งที่อยู่ระหว่างดําเนินการในวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับให้เป็นอันยกเลิก

ข้อ ๓ บุคคลซึ่งดารงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ในวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งนั้นต่อไปแม้จะครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว จนกว่าจะมีการแต่งต้ังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแต่กรณี มาแทนบุคคลดังกล่าว ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๔ ในกรณีที่บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งตามข้อ ๓ พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ประกอบด้วย ผู้ดํารงตําแหน่งเท่าที่เหลืออยู่

ข้อ ๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง