คำสั่งด่วน! ‘บิ๊กตู่’ ใช้ม.44 เด้ง 50ข้าราชการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เด้ง 50 ข้าราชการ และ 10 อปท. ระงับการทำงานชั่วคราว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ความว่า จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

0KiMdZ-2

1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือนตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว

2. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

3. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 4 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นใน จ.นั้นๆ ตามที่ ผวจ.กำหนด แต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจำตำแหน่ง และสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

4. เมื่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1-4 ต่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีรายชื่อดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด เร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยโดยเร็ว ในกรณีไม่พบว่ามีความผิด หรือการกระทําไม่ถึงขั้นทุจริตและควรกลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิม ได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่อไป และคำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มีรายชื่อบุคคลที่น่าสนใจ อาทิ นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายมนัส นิลคุปต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ เป็นต้น

ดูรายชื่อได้ที่>> ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง