นายกฯสั่งสอบ-พักงาน ‘นายกฯอบจ.เชียงใหม่’ โยงจม.บิดเบือน!

 นายกฯ ใช้ มาตรา 44 สั่งพักงาน “บุญเลิศ บูรณุปกรณ์” นายกฯอบจ.เชียงใหม่ โยงจดหมายบิดเบือน “ร่างรธน.” 

 
วันที่ 26 ก.ค.59 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 44/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ความว่า ตามที่จะมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และเจ้าหน้าที่ได้เข้าดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายนั้น

99-4

เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานและตรวจค้นพบว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง มีการกระทําซึ่งอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จําเป็นต้องดําเนินการโดยด่วน เพื่อป้องกันหรือระงับมิให้เป็นการทําลายความสงบเรียบร้อยหรือเกิดความเสียหายต่อราชการแผ่นดิน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งให้ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบหรือดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว

ในกรณีพบว่ามีผู้บริหารหรือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อื่นเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด หรือไม่พบว่า มีความผิด ให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง