ใช้ มาตรา 44 สั่งพักงาน นายก ฯ อบจ.เชียงใหม่ โยงจดหมายปลอม

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้ มาตรา 44 สั่งพักงาน “บุญเลิศ” นายก ฯ อบจ.เชียงใหม่ โยงจดหมายปลอมบิดเบือนร่าง รธน. – ตั้งกก.สอบ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 44/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ความว่า ตามที่จะมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และเจ้าหน้าที่ได้เข้าดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานและตรวจค้นพบว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง มีการกระทําซึ่งอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จําเป็นต้องดําเนินการโดยด่วน เพื่อป้องกันหรือระงับมิให้เป็นการทําลายความสงบเรียบร้อยหรือเกิดความเสียหายต่อราชการแผ่นดิน

ราชกิจจานุเบกษา-2

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งให้ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบหรือดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว ในกรณีพบว่ามีผู้บริหารหรือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อื่นเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด หรือไม่พบว่า มีความผิด ให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง