รัฐออกกฏใหม่ สั่งจ่ายเยียวยาผู้ต้องหา ‘ติดคุกฟรี’ !?

กระทรวงยุติธรรม แก้ปัญหา “ติดคุกฟรี” ออกกฎใหม่อุดช่องโหว่-เยียวยาผู้ต้องหา หากติดคุกระหว่างฝากขังแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องรับเงินชดเชยได้ทันที -ศาลตัดสินน้อยกว่า เวลาที่ถูกคุมขังจริง จะได้รับเงินชดเชย 

วันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรรมการกองทุนยุติธรรมมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง อัตราเงินช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ….ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ของกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559 ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา

hands on prison bars

สืบเนื่องจากกรณีผู้ถูกกล่าวหาถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวน หรือจำเลยที่ถูกควบคุมตัวในระหว่างพิจารณาคดีของศาล ซึ่งภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือศาลพิพากษาจำคุกที่มีระยะเวลาน้อยกว่าเวลาควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีแล้วแต่กรณี ไม่มีสิทธิได้รับเงินรับค่าตอบแทนในฐานะผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงทำให้คนเหล่านั้นเสียสิทธิติดคุกฟรี

ปัจจุบันรัฐบาลได้ตรา พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 9(3) กำหนดให้เงินกองทุนยุติธรรมจ่ายเพื่อการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ด้วยการออกเป็นระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ของกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (3) ให้สามารถจ่ายเงินกองทุนในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดได้ โดยให้ไปออกเป็นประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง อัตราเงินช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ….เพื่ออุดช่องว่างดังกล่าว

ดังนั้น ต่อไปนี้ ผู้ถูกกล่าวหาถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวน หรือจำเลยที่ถูกควบคุมตัวในระหว่างพิจารณาคดีของศาล ซึ่งภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือศาลพิพากษาจำคุกที่มีระยะเวลาน้อยกว่าเวลาความคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีแล้วแต่กรณี ก็จะได้รับเงินในอัตราเช่นเดียวกับ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้อุดหนุนกองทุนยุติธรรมถึง 200 ล้านบาท และยังจะได้รับเงินจากกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค่าธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และค่าปรับตามคําพิพากษาในคดีอาญา ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนเงินเฉพาะส่วนที่นําส่งคลัง

อ่านเพิ่มเติม >>> ธวัชชัย ไทยเขียว

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง