มติ สปท.เห็นชอบยุบรวม อบต.เข้าเทศบาล

มติ สปท. เห็นชอบปรับปรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยยกฐานะ อบต. ทั่วประเทศให้เป็นเทศบาล

วันนี้ 25 ส.ค. นายเกรียงยศ สุดลาภา โฆษกกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายวัลภล พริ้งพงษ์ รองประธานกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง แถลงข่าวว่า สปท. ได้เห็นชอบรายงานการปรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ในเรื่องโครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป

25

และเสนอร่างพระราชบัญญิตให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

จึงได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป คือปฏิรูปแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยกำหนดให้โครงสร้างใหม่เป็น 2 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิรูปโดยเปลี่ยนบทบาทให้เป็นหน่วยงานอำนวยการ สนับสนุน บูรณาการ ประสานงานการดำเนินการให้กับเทศบาล เป็นการทำงานในภาพรวมของจังหวัด หรือภารกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเทศบาล สำหรับเทศบาล

พร้อมกำหนดให้ปรับปรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยยกฐานะ อบต. ทั่วประเทศให้เป็นเทศบาล และจัดลำดับชั้นของเทศบาล เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีหน้าที่ในการจัดการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ มีหน้าที่และอำนาจโดยเฉพาะของตนเอง

โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของการพัฒนาจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้เมื่อยกฐานะ อบต. แล้วจะทำให้ท้องถิ่นมีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ PR. รัฐสภา

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง