โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘พล.อ.เฉลิมชัย’ เป็น ผบ.ทบ. คนใหม่แล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 2559 “พล.อ.เฉลิมชัย” นั่ง ผบ.ทบ., “พล.อ.อ.จอม” ผบ.ทอ., ”พล.อ.สุรพงษ์” ผบ.สส. ,”พล.อ.ชัยชาญ” นั่งปลัดกลาโหม

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 203 ง. เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 798 นาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

727939-01

โดยตำแหน่งสำคัญ อาทิ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม, พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร, พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก, พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก, พล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, พล.ท.สสิน ทองภักดี รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก

พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1, พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3, พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น แม่ทัพภาคที่ 4, พล.ต.กู้เกียรติ ศรีนาคา รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1, พล.ต.ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3, พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 4

พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ, พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.ร.ท.สุชีพ หวังไมตรี รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ, พล.ร.ท.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ, พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ, พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ, พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ, พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง