มติสปท.ผ่านร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง-พรรคการเมือง

สปท. มีมติเห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.ป. ส.ส. และ ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง เตรียมส่ง กรธ. กกต. ต่อไป

วันที่ 13 ก.ย.59 ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีมติเห็นชอบรายงานแผนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 2 เรื่อง คือ ข้อเสนอประเด็นสำคัญการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และข้อเสนอประเด็นสำคัญการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

img_0500

โดยการอภิปรายของสมาชิก สปท. ส่วนใหญ่ ยังคงเห็นด้วยกับข้อเสนอให้การเลือกตั้งเป็นวาระแห่งชาติ และอภิปรายเน้นไปที่ประเด็นที่มานายกรัฐมนตรี การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองที่จะต้องมีวินัย เพื่อนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ หลังลงมติเห็นชอบแล้ว จะเสนอรายงานไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง