ราชกิจจานุเบกษา ประกาศถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘พ.ท.สุภาพ แพทยกุล’

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันโท สุภาพ แพทยกุล ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ประมาทเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (14 ก.ย. 59) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ถอดยศ, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ , สุภาพ แพทยกุล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันโท สุภาพ แพทยกุล ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทานตามข้อ 6 และข้อ 4 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง