เปลี่ยนชื่อแล้ว ไอซีที เป็น กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม

โปรดเกล้าตั้ง กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม เป็นชื่อใหม่แทน กระทรวงไอซีที

วันนี้ (15 ก.ย. 59) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 โดยมีสาระสำคัญคือให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้่นมาแทน

กระทรวงไอซีที, กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม

โดยให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมอุตุนิยมวิทยา
(4) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(5) สํานักงานสถิติแห่งชาติ”

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่นี่ (พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17)พ.ศ. ๒๕๕๙)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง