พุทธะอิสระชง10ข้อปฏิรูปศาสนา วอนบิ๊กตู่ช่วยเชื่อแก้ปัญหาได้

“พระพุทธะอิสระ”  ชง 10 ข้อ แนวทาง “ปฏิรูปศาสนา”  วอนรัฐบาลบิ๊กตู่ช่วยจัดการ   หวัง “ไพบูลย์” เข้าร่วมทัพ เชื่อแก้ปัญหาได้ 

กรณีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปพุทธศาสนา พระพุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เสนอแนวทางให้รัฐบาลคสช.ทำการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนา ภายใต้ 10 ข้อเสนอดังนี้

1.ขอให้สร้างมาตรการเผยแผ่พระเกียรติคุณ พระเมตตาคุณ พระปัญญาคุณ และพระบริสุทธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แผ่ขจรขจายกว้างไกลไปทั่วโลก 2.ขอให้สร้างมาตรการในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระพุทธเจ้าอย่างถูกตรงชัดเจน ให้แผ่หลายเป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัททั่วโลก 3.ขอให้สร้างมาตรการคุ้มครองป้องกันพระธรรมวินัยตามหลักนิกายเถรวาท และมีบทลงโทษที่ชัดเจน หนักหน่วง สำหรับผู้ที่ย่ำยีจาบจ้วงบิดเบือนหลักธรรมคำสอน

BANGKOK, THAILAND - 2015/10/01: Thai nationalist monk, Buddha Isara (center) walking out during a protest by US-based Human Rights Watch (HRW) in Thai domestic affairs at the US Embassy on Bangkok. (Photo by Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

4.ขอให้มีมาตรการในการจัดการกับผู้ที่เข้ามาอาศัยพระธรรมวินัยหากิน และสร้างความเสื่อมเสียแก่พระธรรมวินัยและทำลายศรัทธาของพุทธบริษัท ซึ่งต้องมีโทษทั้งแพ่งและอาญา 5. ขอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างพระภิกษุและคฤหัสถ์ผู้ทรงคุณความรู้ ทั้งทางพระธรรมวินัยและกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา เข้ามาทำการบริหารจัดการศาสนสมบัติกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนทาญาติของพระพุทธศาสนาทุกวัดอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ทั่วถึง

6. ขอให้ล้มเลิกกฎหมายปกครองคณะสงฆ์ฉบับ ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๓๕ และนำเอาร่างพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมในยุคปัจจุบัน เพื่อการกระจายอำนาจการปกครองคณะสงฆ์ไปยังส่วนภูมิภาค อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อวงการคณะสงฆ์ในภูมิภาคนั้นๆ 7.ขอให้แยกขบวนการศึกษาทางโลกออกมาจากการศึกษาคณะสงฆ์ในเรื่องพระธรรมวินัย จะได้ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาอาศัยศรัทธาของพระธรรมวินัยสร้างฐานะตัวเอง โดยไม่ได้ทำให้พระธรรมวินัยรุ่งเรืองเจริญขึ้นเลย

8. ขอให้หามาตรการอบรมสั่งสอนให้พุทธบริษัทได้เรียนรู้ แยกแยะได้ชัดเจนระหว่าง ศรัทธาอย่างไรจึงจะนำสู่ปัญญาอันเป็นวิถีของพุทธะ 9. ขอให้มีมาตรการคุ้มครองพระภิกษุผู้ปฏิบัติซื่อตรงต่อหลักพระธรรมวินัย 10. ผู้ที่ทำการบิดเบือนพระธรรมวินัย ใส่ร้ายพระภิกษุผู้ทรงไตรสิกขา จะต้องมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา

พร้อมกับกล่าวว่า ข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปทั้ง 10 ข้อนี้ จะเป็นที่ยอมรับของมหาเถรสมาคมและผู้มีอำนาจตำแหน่งในวงการคณะสงฆ์ เพราะเท่ากับไปบั่นทอนอำนาจของเขา ฉะนั้น ขบวนการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนาจะทำสำเร็จได้ มีการกระจายอำนาจอย่างจริงจัง ต้องไม่ใช่เกิดจากคณะสงฆ์ แต่ต้องเกิดจากรัฐบาลคสช.และรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเท่านั้น

หากจะหวังให้กรรมการมหาเถรและสำนักพุทธทำการปฏิรูปดัง 10 ข้อเรียกร้อง คงต้องให้คุณไพบูลย์เข้ามาร่วมรัฐบาลล่ะกระมัง

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง