โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 60 วงเงิน 2.73 ล้านล้านบาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2560 วงเงิน 2.733 ล้านล้านบาทแล้ว 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีทั้งหมด 59 มาตรา มีใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

731425-02

ทั้งนี้ มีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ตั้งเป็นจํานวน รวมทั้งสิ้น 2,733,000,000,000 บาท ให้กระทรวงการคลัง มีอํานาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สํานักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอน เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

ที่มา  INN

MThai News

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง