ไปรษณีย์ไทย พาย้อนตามรอย แสตมป์ครบรอบ “ 720 ปีเชียงใหม่”

ไปรษณีย์ไทย พาย้อนเวลามหาสนุก ตามรอยแสตมป์ครบรอบ “ 720 ปีเชียงใหม่”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าโครงการตะลุยโลกแสตมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยปี 2559 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ย้อนเวลามหาสนุก” ผ่านองค์ความรู้บนแสตมป์ที่ระลึกชุด 720 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางปัญญาแก่เยาวชน พร้อมนำเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กระตุ้นความเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ทักษาเมือง 8 ทิศ พิชิตแสตมป์ กิจกรรมเพื่อบ้านเมืองที่มั่นคงเราจะลงขันดอก หัตถกรรมล้านนาพาร่มเย็น กิจกรรมลดมลพิษ ชีวิตดี และกิจกรรมจดหมายมิตรภาพ โดยไปรษณีย์ไทยจะพาน้องๆ ไปสัมผัสและรับรู้เรื่องราวจากสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนและสังคมเช่นนี้เป็นประจำทุกปี ก็เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ผ่านตราไปรษณียากร ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางปัญญาแก่เยาวชน ภายใต้แนวคิด “แสตมป์ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งรอบรู้”

พลเอกสาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมตะลุยโลกแสตมป์นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญของเครือข่ายคนไปรษณีย์ และที่ทำการไปรษณีย์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสร้างความรอบรู้ผ่านตราไปรษณียากร

โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ ผ่านตราไปรษณียากร นอกจากการบรรยายให้ความรู้ในสถานศึกษา จัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรทั่วประเทศแล้ว ยังมีโครงการ “ตะลุยโลกแสตมป์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและรักษาเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาของชาติผ่านตราไปรษณียากร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางปัญญาแก่เยาวชน ผ่านองค์ความรู้บนดวงแสตมป์และสถานที่ที่ปรากฏบนดวงแสตมป์ พร้อมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของแสตมป์ในฐานะเป็นสื่อเรียนรู้ โดยรับสมัครเยาวชนอายุ 8 -13 ปี จากเด็กของมูลนิธิ ต่าง ๆ นักเรียนในสถานศึกษา นักสะสมแสตมป์รุ่นเยาว์ ตลอดจนบุตรหลานพนักงานไปรษณีย์ รวมครั้งละประมาณ100 คน สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ย้อนเวลามหาสนุก”

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมตะลุยโลกแสตมป์ “ย้อนเวลามหาสนุก” ครั้งนี้ได้นำแสตมป์ที่ระลึกชุด 720 ปี จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นแนวคิดหลัก ซึ่งเป็นแสตมป์ที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดจนถึงยุคปัจจุบัน ผ่าน 4 สัญลักษณ์สำคัญ ได้แก่ เสาอินทขีล พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ หลักจารึกดวงเมืองเชียงใหม่วัดเชียงมั่น และ ถนนคนเดินท่าแพ ประกอบตราสัญลักษณ์สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยน้อง ๆ จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ และโรงเรียนปรินซ์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงบุตรหลานไปรษณีย์ไทยเขต 5 รวมทั้งสิ้น 102 คน จะได้ร่วมกิจกรรมย้อนรอย สัมผัสวัฒนธรรม และอารยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ตามฐานกิจกรรม ดังต่อไปนี้

ฐานที่ 1 ทักษาเมือง 8 ทิศ พิชิตแสตมป์ ศึกษาประวัติศาสตร์และความสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ผ่านการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศิลาจารึกและดวงเมืองเชียงใหม่ ณ วัดเชียงมั่น ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่และมีความสำคัญในฐานะพุทธ ศาสนสถานสำหรับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง โดยน้อง ๆ จะต้องออกตามหาชื่อวัดที่ประจำตามทักษาเมืองต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในจดหมาย เพื่อนำมาแปะในตำแหน่งของทักษาเมืองให้ถูกต้อง

ฐานที่ 2 เพื่อบ้านเมืองที่มั่นคง เราจะลงขันดอก สืบสานประเพณีลงขันดอก หรือประเพณีตักบาตรดอกไม้เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการทำกรวยดอกไม้สักการะด้วยตัวเอง พร้อมได้ร่วมนำกรวยดอกไม้ดังกล่าวไปสักการะเสาอินทขีล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ อันเป็นศูนย์รวมความเชื่อ ความศรัทธา และเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบัน เสาอินทขีลนี้ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็ก ณ วัดเจดีย์หลวง

ฐานที่ 3 หัตถกรรมล้านนาพาร่มเย็น อนุรักษ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่อย่าง “ร่มบ่อสร้าง” เอกลักษณ์สำคัญอันเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสินค้าพื้นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นฝากของที่ระลึก โดยในกิจกรรมนี้น้อง ๆ จะได้ทำร่มด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการวาดและตกแต่งลวดลายลงบนร่ม ณ ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง และสามารถนำผลงานของตัวเองกลับบ้านได้

ฐานที่ 4 ลดมลพิษ ชีวิตดี ร่วมคืนอากาศบริสุทธิ์และสร้างบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่ ด้วยการเพิ่มเติมออกซิเจนโดยการปลูกต้นไม้ร่วมกัน พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่กำเนิดเมืองเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน ที่ถูกรวบรวมไว้ ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

ฐานที่ 5 จดหมายมิตรภาพ (Friendship Letter) ทิ้งท้ายด้วยการบันทึกความทรงจำ และแลกเปลี่ยนความรู้สึกกับเพื่อนในกลุ่ม ผ่านการเขียนจดหมาย โดยน้องๆ จะได้รู้จักการเขียนจดหมายและเรียนรู้วิธีการจ่าหน้าซองไปรษณีย์และผนึกแสตมป์ที่ถูกต้องพร้อมส่งถึงกัน ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ทั้งนี้ ตลอดการจัดกิจกรรม 8 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 3,000 คน ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานเพื่อประชาชนและสังคม ตลอดจนองค์กรที่จัดสร้างแสตมป์ที่ระลึกอันทรงคุณค่ามาอย่างยาวนาน จึงไม่หยุดยั้งความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนและสังคมผ่านดวงแสตมป์เช่นนี้ต่อไปในทุก ๆ ปี โดยในปี 2559 นอกจากครั้งนี้แล้ว ยังจะมีกิจกรรมตะลุยโลกแสตมป์ ย้อนเวลามหาสนุกอีกครั้งในเดือนตุลาคมที่จะถึง กับแสตมป์ชุด 100 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ ทั้งนี้ก็เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ ควบคู่กับการรู้จักใส่ใจความเป็นอยู่ของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อื่นและชุมชนอยู่เสมอ นางสมร กล่าว

สำหรับประชาชนที่สนใจแสตมป์ที่ระลึกชุด 720 ปี เชียงใหม่ สามารถหาซื้อได้แล้ว ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ในราคาดวงละ 3 บาท เต็มแผ่น 30 บาท (10 ดวง) พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 11 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th และไลน์stampinlove

 

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง