สภานักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ แสดงจุดยืนขอรัฐบาลเคารพสิทธิเสรีภาพของปชช.

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แสดงจุดยืนขอให้รัฐบาลเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน

วานนี้ (8 พ.ค. 59) โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อความจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ออกมาโพสต์แถลงการณ์เรื่อง สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยแสดงจุดยืนให้รัฐบาลเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสากล เพื่อสร้างเสริมหลักนิติรัฐอันจะนำมาซึ่งประชาธิปไตยต่อไปในภายภาคหน้า

13164245_962858590449074_795851572513849030_n

โดยมีรายละเอียดดังนี้…

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่อง สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ตั้งแต่การเข้ามาบริหารประเทศภายใต้การนำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บัดนี้ล่วงเลยเป็นเวลากว่า 2 ปี แล้ว แม้เหตุการณ์ความขัดแย้งทางกายภาพจะลดน้อยลง แต่ความขัดแย้งภายในจิตใจของคนในสังคมนั้นกลับยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงได้ด้วยดีแต่อย่างใด และในการที่รัฐบาลใดจะสร้างประชาธิปไตยอันเป็นระบอบการปกครองของเป็นเราให้สถิตย์ได้ ต้องถือหลักการในเรื่องนิติรัฐเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยหลักนิติรัฐในประเทศไทยนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการที่รัฐบาลจำต้องปกครองโดยถือหลักการแบ่งแยกอำนาจ และรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งหลักการในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น รัฐบาลกลับมิได้ให้ความสำคัญ อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างความขัดแย้งผ่านการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเสียเอง

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการกระทำดังต่อไปนี้

1. หยุดการนำคดีพลเรือนให้ศาลทหารพิจารณาคดี อันเป็นการทำลายหลักการเขตอำนาจศาล ศาลทหารควรแต่พิจารณาคดีอันเกี่ยวกับวินัยทหารเท่านั้น การละเมิดเขตอำนาจศาลยุติธรรมอันเป็นศาลพลเรือนนั้นเป็นการทำลายความมั่นคงแห่งอำนาจตุลาการ อีกทั้งยังละเมิดพันธะกรณีระหว่างประเทศหลายฉบับ อาทิ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) , ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR)

2. จากข้อ 1. ให้กระบวนการต่างๆดำเนินไปโดยศาลยุติธรรม เช่น การออกหมาย ต่าง ๆ ต้องดำเนินโดยศาลยุติธรรม ไม่ใช่ศาลทหาร รวมไปถึงการควบคุมตัวต้องเป็นไปโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหาร และต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญา อีกทั้งยังต้องยึดถือหลักการ “ทุกคนย่อมมีสิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มที่ในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม และเปิดเผยจากศาลที่อิสระและไม่ลำเอียงในการพิจารณากำหนดสิทธิและหน้าที่ของตนและข้อกล่าวหาอาญาใดต่อตน”

3. หยุดการดำเนินคดีเรื่องการรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ประชาชนชาวไทยทุกคนนั้นย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ ย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรมี เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญเป็นดั่งตราสารของรัฐ ประชาชนย่อมมีสิทธิวิพากษ์ วิจารณ์ รวมไปถึงมีส่วนร่วมในกระบวนการร่าง การรณรงค์ และการออกเสียงประชามติ รัฐบาลไม่มีสิทธิใดๆในการดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างทางความคิด

4. หยุดการเรียกมาปรับทัศนคติ ทัศนคติของประชาชนต่อรัฐบาลนั้นจะเป็นอย่างไร เป็นสิ่งที่ประชาชนตัดสินได้ด้วยตนเอง การกระทำเช่นนี้มีแต่จะสร้างความขัดแย้งต่อประชาชนและก้าวล่วงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอแสดงจุดยืนให้รัฐบาลเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสากล เพื่อสร้างเสริมหลักนิติรัฐอันจะนำมาซึ่งประชาธิปไตยต่อไปในภายภาคหน้า

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

MThai News

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง