เปิดรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ พรรคเพื่อไทย อย่างเป็นทางการ

พรรคเพื่อไทย
พรรคเพื่อไทย

ไม่พลิกโผ แกนนำเสื้อแดงติดเพียบ

19 พ.ค. ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง รายชื่อผู้สมัครบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่นำมายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีดังนี้

1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 3.ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 4.นายเสนาะ เทียนทอง 5.พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 6.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ 7.นายปลอดประสพ สุรัสวดี 8.นายจตุพร พรหมพันธ์ 9.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 10.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

11.พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก 12.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 13.นายบัญฑูรย์ สุภัควณิช 14.พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย 15.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 16.พลตำรวจเอกวิรุฬห์ ฟื้นแสน 17.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ 18.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ 19.นายเหวง โตจิราการ 20.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

21.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล22.นายวัฒนา เมืองสุข23.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา24.นายนิติภูมิ นวรัตน์25.นางสาวภูวนิดา คุณผลิน26.นายสุนัย จุลพงศธร27.นางรพิพรรณ  พงษ์เรืองรอง28.นายคณวัฒน์ วศินสังวร29.นายอัสนี เชิดชัย30.นางสาวสุณีย์ เหลือวิจิตร

31.พันตรีอณันย์ วัชโรทัย32 .นายวิรัช รัตนเศรษฐ33.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ34.นายนภินทร ศรีสรรพางค์35.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์36.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์37.นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ38.นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร39.นายสมมพล เกยุราพันธ์40.นายพงศกร อรรณนพพร

41.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์42.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล43.นายธนเทพ ทิมสุวรรณ44.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์45.นายเกียรติชัย ติรณศักดิกุล46.นายวิภูแถลง พัฒนาภูมิไท47.นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ48.นายพายัพ ชินวัตร49.นางรังสิมา เจริญศิริ50.รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติรินทร์

51. นายกานต์ กัลป์ตินันท์52.นายธนิก  มาศรีพิทักษ์53.นายพิชิต ชื่นบาน54.นายก่อแก้ว พิกุลทอง55.นายนิยม วรปัญญา56.นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก57.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร58.นายเวียง วรเชษฐ์59.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์60.นายวิเชียร ขาวขำ

61.นายประวัฒน์ อุตตะโมต62.นายดนุพร ปุณณกันต์63.นายยุรนันท์ ภมรมนตรี64.นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์65.นาายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์66.นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์67.นายชวลิต วิชยสุทธิ์68.นายธนวัชชัย สุทธิบงกช69.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์70.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์

71.นางมาลินี อินแตร72.นายชินวัฒมน์ หาบุญพาด73 .นายเอกธนัช อินทร์รอด74 .นายถิรชัย วุฒิธรรม 75 .นายสมเกียรติ ศรลัมพ์76 .นารยอับดุลเร๊าะมาน อับดุลสมัด77 .นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์78 .นายกมล บันไดเพชร79 .นางฉวีวรรณ คลังแสง80 .นายโสภณ เพชรสว่าง

81. นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ82 .นายสถีรพร นาคสุข 8383.นาย ประแสง มงคลศิริ84 .นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์85.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์86 .นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล87 .นายสุรชัย เบ้าจรรยา88 .นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์89 .นายธนาธร โล่ห์สุนทร90 .พลตำรวจตรีธวัช บุญเฟื่อง

91 .พลตำรวจตรีไพฑูรย์ เชิดมณี92 .นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ93 .นายประสพ บุษราคัม94 .นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์95 .นายปิยะ อังกินันท์96 .นางปทิดา ตันติรัตนานนท์97 .นายประเกียรติ นาสิมมา98 .นายยุทธพงษ์ แสงศรี99 .นายวิบูลย์ แช่มชื่น100. ร.ต.ท.เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ

101. นายธนะรัชต์ วิเชียรรัตน์102 .นายสมบัติ เมทะนี103 .นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล104 .นายถนอม สมผล105 .นายธนกฤต ชะเอมน้อย106 .นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์107 .นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล108 .นายวิม รุ่งวัฒนจินดา109 .นายสุเทพ ลายทอง110 .พลตำรวจตรีเกษม รัตนสุนทร

111 .นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์112 .นายสอน ประชามอญ113 .นายวัลลภ สุปริยศิลป์114 .นายเรวัด สิรินุกุล115 .นายพิทยา พุกกะมาน 116 .นางพรรณี แสงสันต์117 .นายกล่ำคาน ปาทาน118 .นายไชรัตน์ ไทยเจียมอารีย์119 .นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ?120 .นายเรืองยุทธ์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ

121 .นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น122 .นายชาญยุทธ เองตระกูล123 .พลอากาศเอกสุเมธ โพธิ์มณี124.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 125.นางนลินี ทวีสิน

 


Mthainews

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การเมืองใหม่ หมายเลข 20

เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง