กางชื่อบัญชีแต่งตั้งนายทหาร ปี 54….ที่เสื้อแดงไม่อยากได้

กางชื่อบัญชีแต่งตั้งนายทหาร ปี 54….ที่เสื้อแดงไม่อยากได้

     – กระทรวงกลาโหม
พล.อ.ภุชงค์ รัตนวรรณ ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นจเรทหารทั่วไป
พ.อ.สุรศักย์ วัยคุณา เป็น หน.สำนักงาน รมต.พ.อ.พันลึก สุวรรณทัต เป็นนายทหารคนสนิทนายกรัฐมนตรี
– สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ประธานคณะที่ปรึกษา บก.สส. เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.อ.ชาตรี ทัตติ ผอ.สำนักงบประมาณ กห.เป็นรองปลัดกระทรวง กห.
พล.อ.อ.ไมตรี โอสถหงษ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นรองปลัดกระทรวง กห.
พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. เป็นรองปลัดกระทรวง กห.
พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็กที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผอ.สำนักนโยบายและแผน กห.
พล.ร.ท.นพดล โชคระดา ผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัด กห.
พล.ท.สิทธิพร ทับเที่ยง จก.การอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัด กห.
พล.ท.ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ ผบ.ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัด กห.
พล.ท.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ รองผอ.สำนักนโยบายและแผน กห. เป็นที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกห.
พล.ท.พฤณท์ สุวรรณทัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห.
พล.ท.พิณภาษณ์ สริวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. เป็น จก.เสมียนตรา
พล.ท.บุณยวัจน์ เครือหงส์ รอง ผอ.สำนักงบประมาณ กห. เป็นผอ.สำนักงบประมาณ กห.
พล.ท.พรสิน พงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห. (อัตราพล.อ.)
พล.ท.พีระพันธ์ อภิชาตนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกห. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห. (อัตรา พล.อ.)
พล.ท.พหล จันทรประภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห. (อัตรา พล.อ.)
พล.ท.อรรถพจน์คล่องตรวจโรค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัด กห. (อัตรา พล.อ.)
พล.อ.ท.พงศธร บัวทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกห. (อัตรา พล.อ.อ.)
พล.ท.ทนงศักดิ์ จินดาลัทธ ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห. เป็นที่ปรึกษา สำนักงานปลัด กห.
พล.ท.การุญ อินทองคำ ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห. เป็นที่ปรึกษา สำนักงานปลัด กห.
พล.ท.สมโภช นนทชัย ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นที่ปรึกษา สำนักงานปลัด กห.
พล.ท.อภิชาต แสงรุ่งเรือง จก.การเงิน กห. เป็น จก.การอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พล.ท.ยุทธชัย พันธุ์งาม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. เป็นจก.เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
พล.ท.สุพล ไชยพิณผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห.
พล.ต.สุรพล ธาตุโลหะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.เป็นผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห.
พล.ต.ชัยเดช อจละนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห.
พล.ต.พันเลิศ วงศ์วานิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.กองทัพไทย เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการ รมว.กห.
พล.อ.ต.บวรศักดิ์ ลับไพรี ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ทอ. เป็นหน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัด กห.
พล.ร.ต.วัลลภ หังสวนัส จก. เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัด กห.
พล.ร.ต.สุพจน์ สุดประเสริฐ รอง ผบ.ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห.
พล.ต.สุชาติ อดุลย์บุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกห. เป็นที่ปรึกษา สำนักงานปลัด กห.
พล.ต.ณรงค์ ตุวยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นที่ปรึกษา สำนักงานปลัด กห.
พล.ต.ศิกวัส สุทธิบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็นที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกห.
พล.ต.ชัยชาญ ช้างมงคล ผช.ผอ.สำนักนโยบายและแผน กห. เป็นรอง ผอ.การสำนักนโยบายและแผน กห.
พล.ต.วิภาต วิภาตะศิลปินผช.ผอ.สำนักงบประมาณ กห. เป็นรอง ผอ.สำนักงบประมาณ กห.
พล.ต.จิระ โกมุทพงศ์ ผช.จก.พระธรรมนูญ เป็น หน.สำนักตุลาการทหาร และตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด
พล.ต.สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง ผอ.รร.วัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พล.ต.คณิศ ทศวัฒน์ ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม เป็น จก.การเงิน กห.
พล.ต.จักรากรานเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัด กห. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัด กห.
พล.ต.สกุณชัย ศิริเรือง รอง ผอ.สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัด กห.
พล.ต.ฉัตรชัย ไกรสรพงษ์ รอง จก.การพลังงานทหารฝ่ายวิชาการศุนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห. (อัตราพล.ท.)
พล.ต.สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์ ผช.จก.เสมียนตรา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.สมพงศ์ มุกดาสกุลรอง จก.การอุตสาหกรรมทหารฝ่ายบริหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห. (อัตรา พล.ท.)
พล.อ.ต.บัญชา สัทธาพงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห.
พล.ต.มาโนช บุญคลัง รองจก.การสรรพกำลัง กห. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห.(อัตรา พล.ท.)
พล.ต.จิระชัย เกียรติประจักษ์ รอง จก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กห. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.ขจรศักดิ์ วงศ์สำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัด กห. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห. (อัตราพล.ท.)
พล.ต.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กห. (อัตราพล.ท.)
พล.ร.ต.ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็นผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัด กห.
พล.ต.ชัยวิวัฒน์ จันทร์สุเทพ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กห. เป็นผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัด กห.
พล.ต.เถกิงศักดิ์ เครือหงส์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห. เป็นผู้ชำนาญการสำนักงานปลัด กห.
พล.ต.ธวัชชัย ช้างสิงห์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห. เป็นผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัด กห.
พล.ต.ประพันธ์พุทธานุ ผอ.สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผน กห. เป็นผช.ผอ.สำนักนโยบายและแผน กห.
พล.ต.พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผช.จก.เสมียนตรา
พล.ต.ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัด กห. เป็นผช.จก.เสมียนตรา
พล.ต.เนรมิต มณีนุตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกห. เป็น ผอ.สำนักงานกำลังพลกรมเสมียนตรา
พล.ต.ถเกิงกานต์ศรีอำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัด กห. เป็น ผช.ผอ.สำนักงบประมาณ กห.
พล.ต.อนุชิต อินทรทัต ผู้ชำนาญการ สำนักงบประมาณกห. เป็น ผช.ผอ.สำนักงบประมาณ กห.
พล.ต.สถาพร มหารักษิต นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห. เป็นผู้ชำนาญการ สำนักงบประมาณ กห.
พล.ต.ธนรัตน์ รื่นเริง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัด กห. เป็นรอง จก.การพลังงานทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พล.ต.เฉลิมพล เต็งศิริผช.จก.เสมียนตรา เป็นรอง จก.การอุตสาหกรรมทหารฝ่ายบริหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พล.ต.นภนต์สร้างสมวงษ์ หน.สำนักงานรัฐมนตรี เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พล.ต.วีรชัย อินทุโศภณ ผอ.สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นรอง จก.การสรรพกำลัง กห.
พล.ต.ณรงค์ อุทะนุต นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กห. เป็นรอง จก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กห.
พล.ต.สัมพันธ์ ธัญญพืช นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห.เป็นนักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กห.
พล.ต.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผอ.สำนักงานกำลังพลกรมเสมียนตรา เป็น ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กห.
พล.ต.กิติกร ธรรมนิยาย ผอ.สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักปลัดกห. เป็นรอง ผอ.สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัด กห.
พล.ต.ศุภจิตรศุภมานพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัด กห. เป็น ผอ.สำนักโยธาธิการสำนักงานสนับสนุน สำนักปลัด กห.
พล.ต.วีรศักดิ์ มูลกัน ผช.ผอ.สำนักงบประมาณ กห. เป็น ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน กห.
พล.ต.สาทิตมุขเงิน นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัด กห.
พล.อ.ต.ประทีป คูณขุนทด นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัด กห.
พล.ต.เดชาอมรพันธางค์ เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัด กห.
พ.อ.ศักดินันท์ อารยะกุล เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห.
พ.อ.ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห.
พ.อ.สุทธิพงษ์ จันทรัตน์ เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห.
พ.อ.อภิชาติ วิไลเนตร เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห.
พ.อ.พงศ์อานันท์ รมยะนันทน์ เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห.
พ.อ.ทวี พฤกษาไพรบูลย์ เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัด กห.
พ.อ.มณฑล ปราการสมุทร เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัด กห.
พ.อ.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ เป็น ผอ.สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผน กห.
พ.อ.วรวุธ กิจพจน์ เป็นนายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนโยบายและแผน กห.
พ.อ.ชุมชาย สุทธาภาส เป็นตุลาการพระธรรมนูญ ประจำสำนักตุลาการทหาร
พ.อ.สุขสันต์ สิงหเดช เป็นตุลาการพระธรรมนูญ หน.คณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด
พ.อ.ศักดา ไชยมงคล เป็นตุลาการพระธรรมนูญ หน.ศาลทหารกรุงเทพ
พ.อ.นิวัติศรีเพ็ญ เป็น ผช.จก.พระธรรมนูญ
พ.อ.เกรียงเดช ปานทองเสม เป็นตุลาการพระธรรมนูญ หน.คณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด
พ.อ.เบ็ญจพลยุกตะทัต เป็น ผอ.สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พ.อ.พลวัสแก้วเรียน เป็น ผอ.โรงงานวัตถุระเบิดทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พ.อ.ศัลยพงศ์เปลี่ยนมณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัด กห.
พ.อ.วรรณวสิษฐวงศ์ไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัด กห.
พ.อ.ชนาธิป บุนนาคเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัด กห.
พ.อ.ธีระศักดิ์ วรเจริญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัด กห.

    – กองบัญชาการกองทัพไทย
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เสธ.ทหาร เป็น ผบ.สส.
พล.อ.สกนธ์สัจจานิตย์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รอง ผบ.สส.
พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาม ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข ผช.ผบ.ทอ. เป็น รองผบ.สส.
พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสธ.ทหาร เป็น เสธ.ทหาร
พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท. เป็น รองเสธ.ทหาร
พล.อ.เผด็จการ จันทร์เสวก ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท. เป็นผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ร.ท.ไพบูลย์ ช้อยเพ็ง เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น รองเสธ.ทหาร
พล.อ.ท.ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น รองเสธ.ทหาร
พล.ท.สมหมาย เกาฎีระปลัดบัญชีทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พล.ท.ปริญญา บูรณากูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท.
พล.ท.สุรพันธ์ วงศ์ไทย เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษบก.ทท.
พล.ท.สมัยโชค สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.เป็นที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก) พล.ท.ประดิษฐ์ชัย บุญรักษ์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
พล.ท.ทวีศักดิ์สารโกศล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
พล.ท.ธราธรศรียะพันธ์ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท. (อัตรา พลเอก)
พล.ท.ประสาท สุขเกษตร รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบก.ทท. (อัตรา พลเอก)
พล.ท.ไตรรัตน์ รังคะรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท. (อัตรา พลเอก)
พล.ท.ฉัตรชัย ถาวรบุตร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท. (อัตรา พลเอก)
พล.ร.ท.ผสมทรัพย์เกื้อหนุน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท.(อัตราพลเรือเอก)
พล.ท.ทวีป เนตรนิยม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เป็น ปลัดบัญชีทหาร
พล.ท.สุรพงษ์สุวรรณอัตถ์ เจ้ากรมข่าวทหาร เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร พล.ท.อรรถนพ ศิริศักดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำบก.สส. เป็น เจ้ากรมข่าวทหาร
พล.ท.วิทวัส บุญยสัมพันธุ์ จเรทหารเป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
พล.ท.วรวิทย์ ดรุณชู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พล.ท.โสภณ ก้อนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท. เป็น จเรทหารพล.ร.ท.อิทธิคมน์ ภมรสูต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการเป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
พล.ท.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พล.ร.ท.ประสาน สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
พล.ท.อุดม พูลสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
พล.ท.วิศณุศรียะพันธ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
พล.ต.ชำนิ รักเรือง รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น เจ้ากรมยุทธบริการทหาร พล.ต.หฤษฎ์ พุ่มหิรัญรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
พล.อ.ต.คะเชนทร์ วิเศษรจนา รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นเจ้ากรมกำลังพลทหาร
พล.ต.รวมพล มีชูอรรถ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.อ.ต.วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.อ.ต.นิวัตเนื้อนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พล.ต.ยุทธศักดิ์ธนะธนิต ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท)
พล.ต.พิสุทธิ์ เปาอินทร์ รองปลัดบัญชีทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
พล.ต.สรวุธ จันทถิระผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
พล.ต.บัณฑิตย์ บุณยะปานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
พล.ต.ณกรณ์ ภู่สวาสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
พล.ต.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองจเรทหาร
พล.ต.รักบุญ มนต์สัตตา ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
พล.ต.กฤษดานรภูมิพิภัชน์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร พล.อ.ต.ถาวร มณีพฤกษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
พล.ต.ณัศพล กันตะปีติรองเจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ต.ขจรพล ทองอารีย์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ต.สุรสิทธิ์ ถาวรรองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ต.อุทัย ปานเสน่ห์ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
พล.ต.สีหนาท วงศาโรจน์ รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
พล.ร.ต.อิทธิพล มกรเสนผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร
พล.ต.วันชัย เทียนเกษม ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรสำนักงานปลัดบัญชีทหาร เป็น รองปลัดบัญชีทหาร
พล.อ.ต.นิรันดร์ยิ้มสรวล ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น รองปลัดบัญชีทหาร
พล.ต.ธนะ เชียงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นรองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
พล.ต.วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
พล.ต.หญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ต.วสุ เฟื่องสำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ต.ประสิทธิ์ กองสุข รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็น รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร
พล.ต.ศักดา แสงสนิท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็น รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร
พล.ต.สิบทิศ อักษรานุเคราะห์ รองจเรทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร
พล.ต.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร เป็นผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
พล.ต.พัฒนพงศ์องอาจอิทธิชัย รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร พล.ต.สุริยน เผือกสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกรมยุทธการทหาร
พล.ต.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร
พล.ต.อนุรักษ์ ธิโสภา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร พล.ต.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พล.ต.อนุศักดิ์ เผ่านาค ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร
พล.ร.ต.พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ต.สหัสส์ สูงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร
พล.ร.ต.ชนินทร์ แสงเฟื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร
พล.ต.สานิต เทพวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พล.ต.วินัย ยวดยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองปัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
พล.ต.นราชัย ศรีคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร
พล.ต.สุพจน์ สุวรรณเตมีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ต.สุริยันต์ โอภาส ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ต.รัตนชัย สุวรรณเทศ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ต.ภัทรวรรธ คงพันธุ์ รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ.วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
น.อ.บุญเอนก ดวงอุไร เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
น.อ.อาณา จรัณยานนท์ เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร
พ.อ.อติการ บุษยะบุตรเป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
น.อ.ธีร์ อุปนิสากร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
น.อ.ชัยพล รุมรัตนะ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
น.อ.ฆณกรณ์ มาลีวรรณ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร
พ.อ.ชาติชาย พลสวัสดิ์ เป็น รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พ.อ.กฤษณ์ รัมมนต์ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
พ.อ.สานิต วรรณรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ.สมเดช ซื่อมาก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย พ.อ.จำนง จันพร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ.วรากร รณฤทธิวิชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ.อนันต์ ชัยเลิศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ.ก้องเกียรติ พลขันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ.หญิง ฐิติวรรณ กาญจนโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
        – กองทัพบก
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก
พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
พล.อ.ทนงศักดิ์อภิรักษ์โยธิน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พล.ท.โปฎก บุนนาค ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก
พล.ท.ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ ปลัดบัญชีทหารบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
พล.ท.อรุณ สมตน รองเสนาธิการทหารบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
พล.ท.มังกร โกสินทรเสนีย์ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
พล.ท.จักรรัตน์ ธาราพิทักษ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
พล.ท.สหชาติ พิพิธกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
พล.ท.อกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์ ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตรา พลเอก)
พล.ท.อดิศร รัตนเสนีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
พล.ท.เอกนันท์ รัตนโสภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตรา พลเอก)
พล.ท.ยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุงเป็น รองเสนาธิการทหารบก
พล.ท.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น รองเสนาธิการทหารบก
พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง
พล.ท.ธวัชชัย ศศิประภา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
พล.ท.ภานุวิชญ์พุ่มหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
พล.ต.ชาตอุดม ติตถะสิริ รองปลัดบัญชีทหารบก เป็น ปลัดบัญชีทหารบก
พล.ต.จิรเดช สิทธิประณีต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
พล.ต.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.ต.อุทิศ สุนทร รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1
พล.ต.นรินทร์ ลักขณา รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
พล.ต.ไกรฤกษ์ แก้วแสน รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พล.ต.เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
พล.ต.สุรพงษ์ พูลทรัพย์ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พล.ต.ชาสร วายโสกา รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นที่ปรึกษากองทัพบก
พล.ต.เจิดศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
พล.ต.พรจักร มนูธรรมรองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ธวัชชัย นุ่มนิ่ม ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1 เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
พล.ต.เสน่ห์ ทองคำใส ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)
พล.ต.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พล.ต.เดชากิ่งวงษา รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
พล.ต.จำลอง คุณสงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
พล.ต.ศุภวุฒิ อุตมะ รอง ผบ.บัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.กิตติพล ภัคโชตานนท์ รองเจ้ากรมแพทย์ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.สุกิจเนื่องจำนงค์ ผบ.กองพลทหารปืนใหญ่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตรา พล.ท.)
พล.ต.ชยันต์ หวยสูงเนิน ผบ.มทบ.ที่ 22 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.พิจิตร ลักษณะละม้าย ผบ.มทบ.ที่31 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.ชานุกร ตัณฑโกศล ผบ.มทบ.ที่ 32 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ์ ผบ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.พิทยา กระจ่างวงษ์ ผบ.ศูนย์การบินทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.ศักดิ์ชัย อ่ำครองธรรม เจ้ากรมจเร ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ท.วุทธิ์ วิมุกตะลพ เจ้ากรมการขนส่ง ทบ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.เสรี พหลเวชช์ เสธ.ร.ร.จปร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.สาโรจน์ สันติวรวุฒิ เสธ.ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตรา พล.ท.)
พล.ต.เกรียง สะอาดรักษ์ ผช.ปลัดบัญชี ทบ.เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.ภิญโญ เข็มเพชรผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.มนตรี อุมารี ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตรา พล.ท.)
พล.ต.ศุภพร มหารักขกะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.วงศ์เทพ สืบวงศ์คล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.) พล.ต.สมร ศรีทันดร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตรา พล.ท.)
พล.ต.อัมพรพิทักษ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพล.ท.)
พล.ต.ชนะทัพ อินทามระ ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ทบ.เป็น รองปลัดบัญชี ทบ.
พล.ต.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผบ.กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็น รอง มทภ.1
พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน ผบ.กองพลทหารราบที่ 6 เป็น มทภ.2
พล.ต.ประดินันท์ สายหัสดี ผบ.มทบ.33 เป็น รองมทภ.3
พล.ต.กิตติ อินทสร ผบ.กองพลทหารราบ 15 เป็น รอง มทภ.4
พล.ต.สกล ชื่นตระกูล เสธ.กองทัพภาคที่ 4 เป็น รอง มทภ.4
พล.ต.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.กองพลรบพิเศษ 1 เป็น รอง ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พล.ต.ธนา วิทยวิโรจน์ ผบ.ศูนย์สงครามพิเศษ เป็น รอง ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.ต.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เสธ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ เป็น รองผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
พล.ต.สถิต แจ่มจำรัสผบ.กองบัญชาการช่วยรบ 1 เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.กฤษฎาอารีรัชชกุล เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทบ. เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษา ทบ.
พล.ต.ภานุมาศ โกสินทรเสรีย์ เสธ.กรมการทหารสื่อสาร เป็น รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พล.ต.อุสไนท์ เฟื่องพูลนุช ผบ.ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ ทบ. เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธ ทบ.
พล.ต.สมชาย ลิ้นประเสริฐ เสธ.กรมพลาธิการ ทบ. เป็นรองเจ้ากรมพลาธิการ ทบ.
พล.ต.บุญลือ วงษ์ท้าว ผอ.สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเจ้า เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทบ.
พล.ต.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผบ.กองพลทหารราบที่ 2 รอ. เป็นผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รอ.
พล.ต.ภารุวัชร นาควงษม์ ผบ.มทบ.ที่ 11 เป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 9
พล.ต.ชลิต เมฆมุกดา ผบ.กองพลพัฒนาที่ 2 เป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 6
พล.ต.กฤษณ์ กิจสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 7
พล.ต.พะโจมม์ ตามประทีปเสธ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผบ.กองพลรบพิเศษที่ 1
พล.ต.กฤตภพ สาลีพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผบ.กองพลทหารปืนใหญ่
พล.ต.คนินทร วงศาโรจน์ ผบ.จทบ.สระแก้ว เป็น ผบ.กองพลพัฒนาที่ 1
พล.ต.มารุต ลิ้มเจริญ เสธ.กองทัพภาคที่ 2 เป็น ผบ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
พล.ต.ทวีชัย กฤษิชีวิน ผบ.มทบ.ที่ 15 เป็นผบ.มทบ.ที่ 11
พล.ต.เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผบ.จทบ.ราชบุรี เป็น ผบ.มทบ.ที่ 15
พล.ต.วีระภัทรพล บุญย์เชี่ยว ผบ.จทบ.สุรินทร์ เป็นผบ.มทบ.ที่ 22
พล.ต.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง ผบ.จทบ.เพชรบูรณ์ เป็น ผบ.มทบ.ที่ 31
พล.ต.เอนก อินทร์อำนวย ผบ.จทบ.เชียงราย เป็น ผบ.มทบ.ที่ 32
พล.ต.ปฤษฎางค์ ศรลัมพ์ ผบ.จทบ.พะเยา เป็น ผบ.มทบ.ที่ 33
พล.ต.วิชัย แชจอหอ ผบ.จทบ.บุรีรัมย์ เป็น ผบ.กองพลพัฒนาที่ 2
พล.ต.กิจจา ศรีทองกุล ผบ.จทบ.ชุมพร เป็น ผบ.จทบ.สุราษฎร์ธานี
พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำ ผบ.สำนักงานผบ.ทบ. เป็น เจ้ากรมจเร ทบ.
พล.ต.อภิชัย เชียงอารีย์ นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชา ทบ. เป็น เจ้ากรมการขนส่ง ทบ.
พล.ต.ขวัญชัย วีระนาวิน ผช.หน.คณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น เสธ.กรมพลาธิการ ทบ.
พล.ต.สมวุฒิแตงสาขา ผบ.ศูนย์การทหารราบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.เทียนชัยรับพร เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชี ทบ.
พ.อ.พลาวุฒิ กลับเจริญ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
พ.อ.ศักดา เปรุนาวิน เป็น เสธ.กองทัพภาคที่2
พ.อ.ชรินทร์ อมรแก้ว เป็น เสธ.กองทัพภาคที่ 4
พ.อ.ชูนล หาสารีสรเป็น เสธ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พ.อ.พันธ์ศักดิ์ หลวงอุดม เป็นเสธ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
พ.อ.ปัญจนัฐ กาญจนานันท์เป็น เสธ.กรมการทหารสื่อสาร
พ.อ.ชาญชัย ยศสุนทร เป็นเสธ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.อ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช เป็นเสธ.ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
พ.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
พ.อ.จารุเกียรติ ชัยวงษ์ เป็น ผบ.กองพลทหารม้าที่ 3
พ.อ.พีรพล วิริยากุล เป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 15
พ.อ.ตุลา ประเสริฐสุขเป็นผบ.ศูนย์สงครามพิเศษ
พ.อ.วรพงศ์ หัตถพันธุ์ เป็น ผบ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
พ.อ.การุญ รัตนสุวรรณ เป็น ผบ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
พ.อ.ถกลเกียรติ นวลยง เป็น ผบ.จทบ.สระแก้ว
พ.อ.เครือนาค เกิดจำ เป็น ผบ.จทบ.ราชบุรี
พ.อ.ภุชงค์ โกมลานนท์ เป็น ผบ.จทบ.สุรินทร์
พ.อ.วุฒิ แสงจักร เป็น ผบ.จทบ.บุรีรัมย์
พ.อ.ธันยวัตรปัญญา เป็น ผบ.จทบ.เชียงราย
พ.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เป็น ผบ.จทบ.พะเยา
พ.อ.สุริยันต์ ผาธรรม เป็น ผบ.จทบ.เพชรบูรณ์
พ.อ.เลอชัยมาลีเลิศ เป็น ผบ.จทบ.ชุมพร
พ.อ.อภิชัย หงษ์ทอง เป็น ผบ.การศูนย์การ ทบ.
พ.อ.ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ เป็น ผบ.การศูนย์การบิน ทบ.
พ.อ.ธนาคาร เกิดในมงคล เป็น ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ทบ.
พ.อ.สาโรช เขียวขจี เป็น ผอ.สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พ.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ เป็น ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
พ.อ.วิชัย โพนุสิต เป็น ผบ.การศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก
พ.อ.สนทัต อินทรตั้ง เป็น ผช.หน.คณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา
พ.อ.ณรงค์ ชุ่มกมล เป็น นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก(อัตรา พล.ต.)
พ.อ.พิชเยนทร์ ธัญญสิริ เป็น นายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชา ทบ. (อัตรา พล.ต.)
พ.อ.วิชิตพงศ์ วิบูลย์วณิช เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พล.ต.)
พ.อ.ธำรงกุล วิเศษอัคร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.อำนาจ รัตนภานพเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.สรชัย นิตยพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.วัตรชนินทร์ เสาวภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.กำธร บุณยะสุตเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.ประสารศิษฎ์ ประเสริฐสม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.วุฒิพรรณ โพธิวงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.ระพีศักดิ์ธนะพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.วรนันท์ นามวัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.พชร สาตร์เงิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.รณเดชสดเอี่ยม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.โกศล จรดล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทบ.
พ.อ.ยุทธนา คันธา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.เมตไตรย เจษฎาฉัตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.วีรศักดิ์ พึ่งเป็นสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทบ.
พ.อ.วีระพงศ์ วีสเพ็ญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.พศิน บัวแสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทบ.
พ.อ.ธนบดี จันทร์มณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.มนัส คงแป้นเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.บัญชา พงษ์สวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.ปิยะ ธรรมศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.ธีรเดช ชัยพัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.พิชิต ฟูฟุ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.วิเชียร ศรีแก่นวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.หญิง อภินันทร์พร พุธวัฒนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.หญิงวรรณนรินทร์ เอี่ยมสอาด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.หญิง ภัสสรา ลาวัณย์ทักษิณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
พ.อ.หญิงเกศินี ยุทธนาถจินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.
        – กองทัพเรือ
พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. เป็น ผบ.ทร.
พล.ร.อ.วีรพล กิจสมบัติ หน.คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น รอง ผบ.ทร.
พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทร.
พล.ร.อ.อมรเทพ ณบางช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น ผช.ผบ.ทร.
พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ห้าวเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น เสธ. ทร.
พล.ร.ท.เกียรติศักดิ์ดามาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตราพลเรือเอก)
พล.ร.ท.กัมปนาท ภู่เจริญยศ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือเอก)
พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
พล.ร.ท.อภิชาต สุวรรณะชฎ รองเสธ.ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือเอก)
พล.ร.ท.ธรรมนูญ  สุขวัฒนา ที่ปรึกษา ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตราพลเรือเอก)
พล.ร.ท.วิฑูรย์ คัมภีระพันธุ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตรา พลเรือเอก)
พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ศรีอักขรินทร์ ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทร.
พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
พล.ร.ท.พลวัฒน์ สิโรดม รอง เสธ. ทร. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทร.พล.ร.ท.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รอง เสธ. ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือเอก)
พล.ร.ท.อรรถพงษ์ ณ นคร เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือเอก) พล.ร.ท.ชุมนุม อาจวงษ์ ผู้บัญชการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
พล.ร.ท.นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น เจ้ากรมอุทกศาสตร์
พล.ร.ท.สุรพงษ์ ชะระอ่ำ ที่ปรึกษา ทร. เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
พล.ร.ท.สุรชัย สังขพงศ์ เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น ที่ปรึกษา ทร.
พล.ร.ท.ธนุส สุญาณเศรษฐกร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาทร.
พล.ร.ท.อภิชาย ฟุ้งลัดดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พล.ร.ท.จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว เป็น รอง เสธ.ทร. พล.ร.ท.ณรงค์พล ณ บางช้างเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น รอง เสธ.ทร.
พล.ร.ท.ทวีวุฒิพงศ์พิพัฒน์ ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายยุทธการ เป็น รอง เสธ.ทร.
พล.ร.ท.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
พล.ร.ท.ณรพนธ์ ตันวิเชียร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือโท)
พล.ร.ต.ประชา ศิลป์ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือโท)
พล.ร.ต.วิโรจน์ รุธิรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตรา พลเรือโท) พล.ร.ต.เจษฎางค์ ทรงโฉม ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือโท)
พล.ร.ต.สุภวัฒน์ สมุทรสาคร รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือโท) พล.ร.ต.ประสิทธิ์ จาดบันดิสถ์ ผุ้ทรงคุณวุฒิทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือโท)
พล.ร.ต.ไกรสรจันทร์สุวานิชย์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พล.ร.ต.ทวีชัย บุญอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เป็น ปลัดบัญชีทหารเรือ
พล.ร.ต.ณรงค์รัตน์โพธิ์แดง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทร.(อัตรา พลเรือโท)
พล.ร.ต.มานิตย์ สูนนาดำ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็น เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
พล.ร.ต.สุธีร์ ธรรมประดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทร.ภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือโท)
พล.ร.ต.พิจารณ์ ธีรเนตร รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น เสนาธิการกองเรือยุทธการ
พล.ร.ต.ธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือโท)
พล.ร.ต.ณะ อารีนิจ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทร. เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ เจ้ากรมการเงิน ทร.เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว
พล.ร.ต.ธนะรัตน์ อุบล รองเจ้ากรมยุทธศึกษา ทร. เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ
พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ รองผู้บัญชาการ ทร.ภาคที่ 1 เป็น ผู้บัญชาการ ทร.ภาคที่ 2
พล.ร.ต.อนุทัย รัตตะรังสี รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
พล.ร.ต.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
พล.ร.ต.ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3
พล.ร.ต.อภิชัย อมาตยกุล เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ
พล.ร.ต.นภดล สุธัมมสภา เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือโท)
พล.ร.ต.ชุมพล วงศ์เวคิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น ผู้บัญชการทัพเรือภาคที่ 1
พล.ร.ต.พงศ์สรร ถวิลประวัติ ผุ้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตรา พลเรือโท)
พล.ร.ต.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.ต.พิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร ผู้ชำนาญการ ทร. เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
พล.ร.ต.ศรายุทธ แดงเทศ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พล.ร.ต.วิทยาวงศ์เทิดธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ เป็นรองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
พล.ร.ต.ฉัตรชัย ทัตตะวร ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
พล.ร.ต.พลชัย สุนทรวณิช รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุขเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
พล.ร.ต.ประยุทธ์ เกิดภู่ ผู้ชำนาญการ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
พล.ร.ต.กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ ผู้ชำนาญการ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
พล.ร.ต.เขมวันต์ สงคราม รองผู้บัญชการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
พล.ร.ต.สิริศักดิ์ บุญยศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2
พล.ร.ต. หม่อมหลวงอนุนพนันท์ นวรัตน์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
พล.ร.ต.บุญชัยมรินทร์พงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
พล.ร.ต.พีระศักดิ์ กมลศิลป์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมจเรทหารเรือ
พล.ร.ต.สรชา ศรประทุม ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
พล.ร.ต.สนธยา น้อยฉายา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2
พล.ร.ต.ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้ชำนาญการ ทร.
พล.ร.ต.สุรชาทองพิลา นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
พล.ร.ต.ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็นผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ
พล.ร.ต.ยุทธนา เกิดด้วยบุญรองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
พล.ร.ต.เรืองทิพทย์ เทียนทอง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พล.ร.ต.เอนก ตันติวรสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
พล.ร.ต.พิทักษ์ พิบูลทิพย์ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือเป็น เจ้ากรมอิเล็กทอรนิกส์ทหารเรือ
พล.ร.ต.หม่อมหลวงบวรลักษณ์กมลาศน์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
พล.ร.ต.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ
พล.ร.ต.อรรณพคุรุกุล เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
พล.ร.ต.พิเชฐ ขำเจริญ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
พล.ร.ต.ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้ชำนาญการ ทร.
พล.ร.ต.ศิริชัย เทียนศิริ เสนาธิการทัพเรือภาคที่2 เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2
พล.ร.ต.ไชยยศ สุนทรนาคผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
พล.ร.ต.สฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
พล.ร.ต.สมปอง สังข์สุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
พล.ร.ต.วีระพันธ์ บางท่าไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
พล.ร.ต.ณเรศ ชุ่มกมล ศาสตรจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็น เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
พล.ร.ต.ไกรวุธวัฒนธรรม เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
พล.ร.ต.ชัยสินธุ์ ญาดี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
พล.ร.ต.ประจิตร บุรยนิยม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พล.ร.ต.สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
พล.ร.ต.กิตติธัช วิโรจน์วงศ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
พล.ร.ต.ไพฑูรย์ ประสพสิน ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการเป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
พล.ร.ต.ตติย บุนนาคผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
พล.ร.ต.ผดุงศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
พล.ร.ต.ไตรขวัญไกรฤกษ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พล.ร.ต.ประจักษ์ สันทัดเลขา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
พล.ร.ต.เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ ผู้ชำนาญการ ทร.เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
พล.ร.ต.นฤดม ชวนะเสน นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
พล.ร.ต.ประพฤติพรอักษรมัต หัวหน้าทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือเป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
พล.ร.ต.พลเดช เจริญพูล รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
พล.ร.ต.สุรเสน ตวงวรนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
พล.ร.ต.สุรพงษ์อำนรรฆสรเดช ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผูอำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
พล.ร.ต.จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
พล.ร.ต.สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2
พล.ร.ต.สรวงสรร พินทุสมิต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
พล.ร.ต.พงษ์เทพ หนูเทพ เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
พล.ร.ต.สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
พล.ร.ต.สุชีพ หวังไมตรี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
พล.ร.ต.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
พล.ร.ต.ปิติ วัลยะเพ็ชร์ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
พล.ร.ต.รังสรรค์ โตอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือเป็น ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
พล.ร.ต.นวพลดำรงพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าทหารทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
พล.ร.ต.เจริญศักดิ์ มารัตนะ เลขานุการกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
พล.ร.ต.นฤดม แป้นเจริญ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3
น.อ.หญิง พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ
น.อ.อนุกร เอกะสิงห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
น.อ.กิตติพงศ์ อาสิงสมานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
น.อ.ปพนภพ สุวรรณวาทิน เป็น เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
น.อ.สุรพงษ์ กองมณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
น.อ.จักรวัฒน์ นกจันทร์เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
น.อ.อรุณ ทองแท้ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
น.อ.ไพร บัวหลวง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
น.อ.ทวี พิกุลทอง เป็นเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.อ.นพพร วุฒิรณฤทธิ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.อ.ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
น.อ.พงศธร ชูแข เป็น ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
น.อ.จรินทร์ บุญเหมาะ เป็น รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์
น.อ.วิพากษ์ น้อยจินดา เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ
น.อ.ปัญญา เล็กบัว เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการ ทร.
น.อ.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ เป็นเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ
น.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็น เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
น.อ.สุรศักดิ์ เมธยาภา เป็น ผู้ชำนาญการ ทร.
น.อ.เศรษฐสิทธิ์จันทร์เสนา เป็น ผู้ชำนาญการ ทร.
น.อ.สุธีพงศ์ แก้วทับ เป็น เลขานุการทร.
น.อ.นิเวช บุตรศรี เป็น ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.อ.พัลลภ ทองระอา เป็น ผู้ชำนาญการ ทร.
น.อ.ช่อฉัตรกระเทศ เป็น ผู้บัญชาการ ทร. ยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
น.อ.อดิเรก ชมพูนุช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.
น.อ.พรชัย ปิ่นทองเป็น เสนาธิการ ทร.ภาคที่ 3
น.อ.วิเลิศ สมาบัติ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
น.อ.สัมพันธ์ สุนทรครุฑ เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ
น.อ.ภาณุ บุณยะวิโรจ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการ ทร.
น.อ.ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เป็นหน.ฝ่าย เสธ.ประจำเสนาธิการ ทร.
น.อ.สุรพล คุปตะพันธ์ เป็นผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ
น.อ.นพดล สุภากร เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
น.อ.พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ เป็น ผช.หน.ฝ่ายเสธ.ประจำ ผบ.ทร.
– กองทัพอากาศ  
พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง ผช.ผบ.ทอ. เป็น รอง ผบ.ทอ.
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เสธ.ทอ. เป็น ผช.ผบ.ทอ.
พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยาผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผช.ผบ.ทอ.
พล.อ.ท.ยุทธพรภู่ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ(อัตรา พล.อ.อ.)
พล.อ.ท.สุทธิพล ศรีกังวาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.อ.)
พล.อ.ท.ดิเรก พรหมประยูรเจ้ากรมยุทธศึกษา ทอ. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ.
พล.อ.ท.เพิ่มเกียรติลวณะมาลย์ รอง เสธ.ทอ. เป็น เสธ.ทอ.
พล.อ.ท.ชนะ อยู่สถาพร รองผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตราพล.อ.อ.)
พล.อ.ท.อมร แสงสุพรรณ เจ้ากรมแพทย์ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.อ.)
พล.อ.ท.วุฒิชัย คชาชีวะ รอง เสธ.ทอ. เป็นหน.ฝ่าย เสธ. ประจำผู้บังคับบัญชา
พล.อ.ท.อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.อ.)
พล.อ.ท.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ เสธ.ทอ. เป็น ผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
พล.อ.ท.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ เจ้ากรมกำลังพลทหารเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.อ.)
พล.อ.ท.ธัชชัย ถนัดใช้ปืนผช.เสธ.ทอ. ฝ่ายกำลังพล เป็น รอง เสธ. ทอ.
พล.อ.ท.ธงชัย แฉล้มเขตรผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น รอง เสธ.ทอ.
พล.อ.ท.อารยะ งามประมวญ ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายการข่าว เป็น รอง เสธ.ทอ.
พล.อ.ต.กิติวัจน์เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.(อัตรา พล.อ.ท.)
พล.อ.ต.สมเกียรติ ถนัดกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.)
พล.อ.ต.วราวุธ คันธา รองเจ้ากรมแพทย์ ทอ. เป็น เจ้ากรมแพทย์ ทอ.
พล.อ.ต.สหฉัต ดิตถ์ชยังกูรผช.หน.ฝ่าย เสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น รอง หน.ฝ่าย เสธ. ประจำผู้บังคับบัญชา
พล.อ.ต.สุเทพ พันธุ์กาหลง ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.)
พล.อ.ต.สุจินต์ แช่มช้อย รองปลัดบัญชีทอ. เป็น รอง ผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
พล.อ.ต.ธานินทร์ทัตตานนท์ ผบ.ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.)
พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง เจ้ากรมสารบรรณ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.)
พล.อ.ต.ณรงค์ภพ ชุ่มสวัสดิ์ เสธ.กรมแพทย์ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทอ. (อัตรา พล.อ.ท.)
พล.อ.ต.กฤษณะ นิ่มวัฒนา เจ้ากรมกำลังพล ทอ.เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายกำลังพล
พล.อ.ต.ชูชีพ แผ้วสมบุญ เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทอ. เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายกิจการพลเรือน
พล.อ.ต.ชนัท รัตนอุบลผบ.วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษา ทอ.
พล.อ.ต.อานนท์จารยะพันธุ์ รอง ผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
พล.อ.ต.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์ เจ้ากรมการเงินทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.)
พล.อ.ต.อุทิศ ยิ้มแก้วเจ้ากรมช่างโยธา ทอ. เป็น หน.ฝ่ายเสธ. ประจำ ผบ.ทอ.
พล.อ.ต.สุทธิพันธ์กฤษณคุปต์ เจ้ากรมข่าว ทอ. เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายการข่าว
พล.อ.ต.นิคมวงษ์ดรุณีย์ เจ้ากรมพลาธิการ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตราพล.อ.ท.)
พล.อ.ต.ชุมพร จันทวานิช รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.)
พล.อ.ต.เอกรัฐ ษรานุรักษ์เสธ.กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทอ. เป็น รอง ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ทอ.
พล.อ.ต.ปรีชา ประดับมุขหน.ฝ่าย เสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
พล.อ.ต.สมพล พูนทวีธรรม เจ้ากรมจเร ทอ. เป็น ผอ.สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
พล.อ.ต.อุทิศ ภาคภูมิ หน.ฝ่าย เสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทอ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
พล.อ.ต.มานิตย์ ศัตรูลี้ ผอ.รพ.จันทรุเบกษา เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ ทอ.
พล.อ.ต.ประทาน สิริสรรพ หน.ฝ่าย เสธ.ประจำ รองผบ.ทอ. เป็น ผู้ชำนาญการ ทอ.
พล.อ.ต.ปัญญา ศรีสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิทอ. เป็น เจ้ากรมสารบรรณ ทอ.
พล.อ.ต.สุรพันธ์ ประพฤติ หน.ฝ่ายเสธ.ประจำ เสธ.ทอ. เป็น เจ้ากรมจเร ทอ.
พล.อ.ต.อารมย์ ปัถวี เสธ.รร.นรอ. เป็น รอง ผบ.รร.นรอ.
พล.อ.ต.ประโยชน์ ดีชัง ผู้ชำนาญการ ทอ.เป็น เจ้ากรมช่างโยธา ทอ.
พล.อ.ต.วิสุรินทร์ มูลละ รอง ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ทอ. เป็น เจ้ากรมการเงิน ทอ.
พล.อ.ต.อนุพงศ์ ใจเอื้อ ผู้ชำนาญการ ทอ. เป็น เจ้ากรมพลาธิการทอ.
พล.อ.ต.ยงยุทธ หาบุปผา เสธ.กรมยุทธศึกษา ทอ. เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษา ทอ.
พล.อ.ต.ปราบพล ประสพศิลป์ หน.ฝ่าย เสธ. ประจำรองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
พล.อ.ต.อนิรุท กิตติรัต รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทอ.
พล.อ.ต.เลิศฤทธิ์เศศะเทศานนท์ ผช.หน.ฝ่าย เสธ.ประจำ รอง ผบ.สส.เป็น ผช.หน.ฝ่ายเสธ. ประจำผู้บังคับบัญชา
พล.อ.ต.สุรเชษฐ ทองสลวย ผช.ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ฝ่ายวิชาการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
พล.อ.ต.วิจิตร์จิตร์ภักดี รองปลัดบัญชีทหาร เป็น รองปลัดบัญชี ทอ.
น.อ.หญิง นภาวดีอิ่มพูลทรัพย์ เป็น ผู้ชำนาญการ ทอ.
น.อ.ธวัชชัย วิมุกตะลพ เป็น ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
น.อ.วีระศักดิ์ นวลปลอดเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.ศุภโชค จิตรวาณิช เป็น ผอ.รพ.จันทรุเบกษา
น.อ.ไพศาล สวนสระแก้ว เป็น วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ
น.อ.สมโพธิเงินกลม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.รัชฎา วรภากร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทอ.
น.อ.บริบูรณ์ ไทยานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.ฉลาด นนทสถิตเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.ฌเณศ ชลิตภิรัติ เป็น เสธ.กรมยุทธศึกษาทอ.
น.อ.มกราชัย บูชาชาติ เป็น หน.ฝ่าย เสธ.ประจำ รอง ผบ.ทอ.
น.อ.ชาติชาย รอดบุญพา เป็น ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ทอ.
น.อ.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก เป็น เสธ.กรมแพทย์ ทอ.
น.อ.เผด็จเกียรติน้อยพรหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.อภิญญา แตงอ่อน เป็น หน.ฝ่ายเสธ. ประจำ ผช.ผบ.ทอ.
น.อ.บรรจง คลายนสูตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.ประอรณี ถนัดพจนามาตย์ เป็น ผช.ปลัดบัญชี ทอ.
น.อ.ประคองจันทร์ศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.ปราโมทย์ ตีรณะธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.โอภาส เวชยาปกรณ์ เป็น หน.ฝ่าย เสธ.ประจำผช.ผบ.ทอ.
น.อ.บุญมั่น รอดรุ่งเรือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. น.อ.เชิดพงศ์เอี่ยมสมุทร เป็น ผบ.การวิทยาลัยการทัพอากาศ
น.อ.ณรงค์ มุขพรหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.ชูชาติ บุญชัย เป็น รอง ผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
น.อ.นิทัศน์ ศิริมาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.ยรรยง คันธสร เป็นเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ
น.อ.ภานุพงศ์ เสยยงคะ เป็น หน.ฝ่ายเสธ.ประจำ เสธ.ทอ.
น.อ.ชาญฤทธิ์ ผลิกานนท์ เป็น เสธ.รร.นายเรืออากาศ
น.อ.อนุรัตน์ ปัญญาชนวัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็น เจ้ากรมข่าว ทอ.
น.อ.พลินทร์ ทิมบรรเจิด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทอ.
น.อ.พิชัย เขม้นจันทร์ เป็น เสธ.กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
น.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ เป็น ผบ.รร.เสนาธิการ ทอ.
น.อ.พลานันท์ ประจายะกฤตย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.สมณะ เข็มทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทอ.
น.อ.วิริยะ มีศิริ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.ธนู ปานสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.รังสรรค์ พึ่งจิตต์ตน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.นิกร ชำนาญกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.หญิง เมตตา คันธาเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
น.อ.หญิง ปทุมพร เหมโสรัจ เป็น ผู้ชำนาญการทอ.

Mthainews      

เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง