ด่วน!! ใช้ ม.44 เด้ง “ทรงพร” พ้นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พล.อ.ประยุทธ์ ใช้ ม.44 เด้ง “ทรงพร” พ้นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โยก “วิไลลักษณ์” จาก ผอ.สำนักงานสถิติ ทำหน้าที่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2559 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเพื่อประโยชน์ ในการบริหารราชการในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

aaaaaaaaaaaaaaaa

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งให้ นางทรงพร โกมลสุรเดช พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจราชการ และเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

พร้อมกันนี้ ให้ น.ส.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ และให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

MThai News

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง