เลือกตั้งล่วงหน้า 2554 และ เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องทำอย่างไร? ที่นี่มีคำตอบ

เลือกตั้งล่วงหน้า 2554 และ เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องทำอย่างไร? ที่นี่มีคำตอบ

สำหรับการเลือกตั้ง 2554 นี้ จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ซึ่งหากท่านใดติดธุระ หรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันดังกล่าวได้ ท่านสามารถไปลงคะแนน เลือกตั้งล่วงหน้าได้

โดยการเลือกตั้งล่วงหน้า แบ่งเป็น 2 แบบ คือ เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

แบบที่ 1 การเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้าน ที่ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันเลือกตั้ง ก็สามารถไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยต้องยื่นคำขอลงทะเบียนนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ถามวันเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอ และ ที่ทำการทะเบียนท้องถิ่น โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตของ กทม. นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล

วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1) คลิ๊ก!!
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก. 1/1) คลิ๊ก!!

——————————————————————————————————

แบบที่ 2 การเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัด

ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับที่ผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่) ไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2554 สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วโดยไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนน ก็สามารถไปขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย

การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
วันเลือกตั้งล่วงหน้า : วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00-15.00 น.
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า  : ณ ที่เลือกตั้งกลางของแต่ละจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีทุกสำนักงานเขต

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด
– คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)  ขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ข้างล่าง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หมายเหตุ สามารถยื่นรวมกันเป็นกลุ่มได้ โดยใช้คำแบบ ส.ส.42ก หรือทำเป็นหนังสือที่มี ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 90 วัน

วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด
ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตของ กทม. นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล โดยมีวิธีการยื่น 3 ทาง คือ
– ยื่นด้วยตนเอง
– ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน
– ส่งทางไปรษณีย์ (ดูตราประทับต้นทางเป็นสำคัญ)

ระยะเวลาในการลงทะเบียน
วันที่ 19 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2554

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เลือกตั้งล่วงหน้า
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42) คลิ๊ก!!
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม – แบบ ส.ส. 42 ก.) คลิ๊ก!!

——————————————————————————————————

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล และกรณีที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่มีการเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น/สำนักบริหารแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน (ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2554)

วิธีการยื่นคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มี 4 วิธี คือ
– ยื่นด้วยตนเอง
– ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน
– ส่งทางไปรษณีย์ (ดูตราประทับต้นทางเป็นสำคัญ)
– ส่งทางโทรสาร

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร ได้แก่
– คำร้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชฑูต/สถานกงศุลใหญ่/สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น/สำนักบริหารแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน หรือ Download จากเว็บไซด์ของกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ www.consular.go.th หรือ Download แบบฟอร์ม ด้านล่าง

เอกสารหรรือสำเนาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– หนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
– บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งรับรองสำเนาเอกสาร

วันลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ระหว่างวันที่ 12 – 26 มิถุนยาน 2554  ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลหรือลงคะแนนทางไปรษณีย์นั้น ตามที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลกำหนด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร คลิ๊ก!!

 

Mthai news

เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กกต.

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง