โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ถวายพระพรวันพ่อ
ถวายพระพรวันพ่อ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ