เฮ!! FATF ถอดไทยพ้นบัญชีดำ ฟอกเงินหนุนก่อการร้าย

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เฮ!! FATF ถอดไทยพ้นบัญชีดำ ฟอกเงินหนุนก่อการร้าย

thailand ban

จากกรณีที่คณะกรรมการกำหนดมาตรการทางการเงิน หรือ Financial Action Task Force (FATF) ได้มีมติขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศไทยใน Public Statement โดยจัดประเทศไทยไว้ในกลุ่มที่มีข้อบกพร่องด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดย FATF เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ เฝ้าระวังความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับไทยนั้น

ล่าสุด พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แถลงถึงความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวว่า

ผลการประชุม FATF ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ได้มีมติว่า ประเทศไทยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย จึงมีมติให้ถอดชื่อประเทศไทยออกจาก แบล็กลิสต์ของ FATF

แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการที่จะถอดชื่อประเทศไทยออกจาก แบล็กลิสต์ของ FATF อย่างสมบูรณ์นั้น ทาง FATF จะส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าฉบับใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างเต็มที่

2. การตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในสาระสำคัญที่ยังคงอยู่บางส่วนมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

3. บังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

และ4.เสริมสร้างกำกับดูแลสถานบันการเงินและภาคการเงินให้ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและอนุบัญญัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญจาก FATF จะเดินทางมายังประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2556 หากผลการตรวจสอบพบว่าประเทศไทยสามารถดำเนินการข้างต้นได้ ก็จะนำความเห็นเสนอที่ประชุม FATF ในเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อถอดชื่อประเทศไทยออกจากแบล็กลิสต์อย่างสมบูรณ์ต่อไป