BBL ปันผลหุ้นละ 2 บาท

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / BBL ปันผลหุ้นละ 2 บาท

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากเงินกำไรงวด 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท

12

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล จากเงินกำไรของผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 อัตราหุ้นละ 2.00 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30%

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 กันยายน 2556

MThai news